Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ kiểm sát việc giải quyết phá sản

Ngày hỏi:02/10/2019

Xin chào, cho tôi hỏi việc yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ để kiểm sát việc giải quyết phá sản được quy định như thế nào?

  • Căn cứ Điều 13 Quyết định 435/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định: Trường hợp xét thấy tài liệu, chứng cứ chưa bảo đảm cho việc giải quyết phá sản thì công chức báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát cấp mình thực hiện quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ bổ sung theo quy định tại Điều 7 Luật Phá sản.

   Theo đó:

   - Cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc phá sản có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc phá sản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân.

   - Cá nhân, cơ quan, tổ chức không cung cấp được tài liệu, chứng cứ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do, nếu cố ý không cung cấp tài liệu, chứng cứ mà không có lý do chính đáng thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn