Có được ủy quyền cho công ty quyết toán thuế TNCN khi mới đi làm?

Ngày hỏi:12/03/2019

Xin cho tôi hỏi vấn đề sau đây: Trước đây sau khi học xong đại học thì tôi có đi làm nhưng khi lấy chồng cách đây 2 năm thì tôi đã nghỉ việc ở nhà làm nội trợ. Vừa qua, tháng 08/2018 tôi có đi làm lại vào một công ty ký hợp đồng 1 năm đến nay. Xin cho tôi hỏi, tôi có thuộc trường hợp được ủy quyền cho công ty quyết toán thuế thu nhập cá nhân hay không?

  • Tại Điểm a.4.1 Khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC) có quy định:

   "Điều 16. Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

   ...

   a.4.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

   - Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

   - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

   - Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán thì được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thay theo quy định của pháp luật.

   Do đó: Đối với trường hợp trong năm 2018 bạn chỉ có phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một công ty và hiện tại bạn vẫn đang làm việc tại công ty này thì bạn có thể ủy quyền cho công ty thực hiện quyết toán thuế thay theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn