Có phải quyết toán thuế đối với thu nhập của nhân viên do công ty cũ chi trả?

Ngày hỏi:12/03/2019

Năm 2018, để thực hiện tạp trung kinh tế (không vi phạm pháp luật cạnh tranh) nên nhiều công ty nhỏ đã làm thủ tục hợp nhất và thành lập công ty mới bây giờ, và người lao động vẫn làm việc bình thường nên trong năm người lao động có 2 thu nhập từ công ty cũ chi trả và thu nhập từ công ty mới chi trả sau khi hợp nhất. Vậy bây giờ quyết toán thuế cho người lao động thì người lao động có được ủy quyền cho công ty quyết toán? Và công ty có phải quyết toán đối với phần thu nhập của người lao động từ công ty cũ không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điểm a.4.1 Khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC) có quy định:

   "Điều 16. Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

   ...

   a.4.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

   - Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

   - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

   - Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện hợp nhất, thì cuối năm người lao động có thể ủy quyền cho công ty mới (sau khi hợp nhất) thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho mình.

   Do đó: Trường hợp trong năm 2018, để thực hiện tạp trung kinh tế (không vi phạm pháp luật cạnh tranh) nên nhiều công ty nhỏ đã làm thủ tục hợp nhất và thành lập công ty mới bây giờ, và người lao động vẫn làm việc bình thường thì người lao động có thể ủy quyền cho công ty mới thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho mình theo quy định của pháp luật.

   Mặt khác, Tại Điểm a.4.2 Khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC) có quy định:

   "Điều 16. Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

   ...

   a.4.2) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Trường hợp tổ chức chi trả sau khi thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp và thực hiện quyết toán thuế theo ủy quyền của người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ sang thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp tổ chức chi trả sau khi hợp nhất và thực hiện quyết toán thuế theo ủy quyền của người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ sang thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả.

   Do đó: Công ty bạn (công ty sau khi hợp nhất) có trách nhiệm quyết toán thuế đối với cả phần thu nhập của người lao động do các công ty cũ chi trả trong năm 2018 theo quy định.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn