Gộp hóa đơn điện tử của nhiều tháng để xuất hóa đơn 1 lần

Ngày hỏi:08/10/2019

Công ty chúng tôi có sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh tài liệu tới các khách hàng qua đơn vị kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh. Cuối mỗi tháng có tổng hợp bảng kê cước phát sinh dịch vụ CPN trong tháng đó và trả hoá đơn cho đơn vị chúng tôi. Do có 2 hoặc 3 tháng cước chuyển phát nhanh của đơn vị tôi phát sinh ít và muốn xuất hóa đơn gộp 3 tháng 1 lần. Vậy nếu cước gộp lại của nhiều tháng thì phần nội dung hàng hóa dịch vụ trên hóa đơn điện tử viết : "cước CPN từ tháng ...đến tháng ..." (Vd: cước CPN tháng 8 đến tháng 10)
Tài liệu kèm theo hóa đơn này là bảng kê của các tháng phát sinh.
Như vậy có phù hợp với quy định không?

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 119/2018/NĐ-CP:

   “Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

   1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định này) phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
   …”

   Ngoài ra theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 119/2018/NĐ-CP:

   “Điều 7. Thời điểm lập hóa đơn điện tử

   2. Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

   Theo những quy định nêu trên thì khi cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh thì bên bán không được gộp cước của nhiều tháng để xuất hóa đơn một lần.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn