Hàng hoá, dịch vụ nào phải thực hiện bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán? Tổ chức tăng giá bán hàng hoá bất hợp lý dịp Tết Nguyên đán bị phạt bao nhiêu tiền?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 17/01/2023

Cho tôi xin hỏi hàng hoá, dịch vụ nào phải thực hiện bình ổn giá dịp Tết nguyên đán và nếu tổ chức tăng giá bán hàng hoá bất hợp lý dịp Tết Nguyên đán bị phạt bao nhiêu tiền? - Câu hỏi của Như Lan (Bắc Ninh)

  • Các hàng hoá, dịch vụ nào phải thực hiện bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán?

   Căn cứ Điều 15 Luật Giá 2012 quy định về các hàng hoá, dịch vụ phải thực hiện bình ổn giá dịp Tết nguyên đán như sau:

   Hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá

   1. Hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá là hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho sản xuất, đời sống được quy định theo các tiêu chí sau:

   a) Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và dịch vụ chính cho sản xuất và lưu thông;

   b) Hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người.

   2. Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá bao gồm:

   a) Xăng, dầu thành phẩm;

   b) Điện;

   c) Khí dầu mỏ hóa lỏng;

   d) Phân đạm; phân NPK;

   đ) Thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của pháp luật;

   e) Vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm;

   g) Muối ăn;

   h) Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi;

   i) Đường ăn, bao gồm đường trắng và đường tinh luyện;

   k) Thóc, gạo tẻ thường;

   l) Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh thiết yếu sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

   3. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá được quy định tại khoản 2 Điều này, Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

   4. Căn cứ vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá được quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định tại Điều 18 của Luật này quyết định loại hàng hóa, dịch vụ cụ thể để áp dụng biện pháp bình ổn giá phù hợp trong từng thời kỳ.

   Căn cứ quy định trên, các hàng hoá, dịch vụ phải thực hiện bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán như sau:

   +) Xăng, dầu thành phẩm;

   +) Điện;

   +) Khí dầu mỏ hóa lỏng;

   +) Phân đạm; phân NPK;

   +) Thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của pháp luật;

   +) Vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm;

   +) Muối ăn;

   +) Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi;

   +) Đường ăn, bao gồm đường trắng và đường tinh luyện;

   +) Thóc, gạo tẻ thường;

   +) Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh thiết yếu sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

   Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá được Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

   Hình từ Internet

   Tổ chức tăng giá bán hàng hoá, dịch vụ bất hợp lý dịp Tết Nguyên đán bị phạt bao nhiêu tiền?

   Căn cứ Điều 13 Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định về mức xử phạt người tăng giá bán hàng hoá, dịch vụ dịp Tết Nguyên đán như sau:

   Hành vi tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý

   1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu hàng hóa, dịch vụ bán tăng giá có tổng giá trị đến 50.000.000 đồng, đối với một trong những hành vi tăng giá sau:

   a) Tăng giá bán hàng hóa, dịch vụ cao hơn mức giá đã kê khai hoặc đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

   b) Tăng giá theo giá ghi trong Biểu mẫu đăng ký hoặc văn bản kê khai giá với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu giải trình mức giá đăng ký hoặc kê khai hoặc có văn bản yêu cầu đình chỉ áp dụng mức giá mới và thực hiện đăng ký lại, kê khai lại mức giá.

   2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này nếu hàng hóa, dịch vụ có tổng giá trị từ trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

   3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này nếu hàng hóa, dịch vụ có tổng giá trị từ trên 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.

   4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này nếu hàng hóa, dịch vụ có tổng giá trị từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

   5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này nếu hàng hóa, dịch vụ có tổng giá trị trên 500.000.000 đồng.

   6. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 55.000.000 đồng hành vi tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý khi kiểm tra yếu tố hình thành giá theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

   7. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi do vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điều này.

   Theo điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền như sau:

   Hình thức xử phạt và nguyên tắc áp dụng

   ...

   5. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

   a) Mức phạt tiền quy định từ Điều 5 đến Điều 17, Điều 20, từ Điều 22 đến Điều 32 Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với cá nhân.

   Như vậy, tuỳ vào hành vi tăng giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý và tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ bán tăng giá mà tổ chức tăng giá bán hàng hoá, dịch vụ dịp Tết Nguyên đán sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 110.000.000 đồng.

   Đồng thời, buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi do vi phạm hành chính đối với hành vi này.

   Hành vi tăng giá bất hợp lý khi tăng giá theo giá ghi trong văn bản đăng ký giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng cơ quan nhà nước có văn bản yêu cầu giải trình mức giá là những hành vi nào?

   Theo khoản 1 Điều 7 Thông tư 31/2014/TT-BTC quy định như sau:

   Hành vi tăng giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý quy định tại Điều 13 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP

   1. Hành vi tăng giá bất hợp lý quy định tại điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP là hành vi tăng giá như sau:

   a) Tự ý tăng giá theo giá đã đăng ký hoặc kê khai giá với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có văn bản yêu cầu giải trình mức giá đăng ký hoặc kê khai;

   b) Tự ý tăng giá theo giá đã đăng ký hoặc kê khai với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã yêu cầu đình chỉ áp dụng mức giá mới và yêu cầu đăng ký lại, kê khai lại mức giá theo quy định của pháp luật.

   Theo đó, hành vi tăng giá bất hợp lý khi tăng giá theo giá ghi trong văn bản đăng ký giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng cơ quan nhà nước có văn bản yêu cầu giải trình mức giá gồm:

   - Tự ý tăng giá theo giá đã đăng ký giá với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có văn bản yêu cầu giải trình mức giá đăng ký;

   - Tự ý tăng giá theo giá đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã yêu cầu đình chỉ áp dụng mức giá mới và yêu cầu đăng ký lại mức giá theo quy định của pháp luật.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn