Từ ngày 01/7/2020, trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế người nộp thuế phải làm gì?

Ngày hỏi:10/07/2019

Chào bạn, cho tôi hỏi Quốc hội mới thông qua Luật quản lý thuế, theo luật này thì trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì người nộp thuế phải làm gì? Cảm ơn.

 • Căn cứ quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 39 Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực ngày 01/7/2020 quy định:

  - Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thực hiện đăng ký giải thể hoặc chấm dứt hoạt động tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trước khi thực hiện tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh người nộp thuế phải đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  - Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc ngày kết thúc hợp đồng.

  => Như vậy, trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế người nộp thuế phải liên hệ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.

  Trên đây là nội dung tư vấn.

  Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn