Đến năm 2025, đơn giản hóa ít nhất 20% quy định hoạt động kinh doanh?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 22/05/2023

Xin hỏi: Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải có đưa ra mục tiêu cụ thể gì?- Câu hỏi của anh Trọng (Bắc Giang).

  • Đến năm 2025, đơn giản hóa ít nhất 20% quy định trong hoạt động kinh doanh?

   Ngày 21/4/2023, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 484/QĐ-BGTVT năm 2023 về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải.

   Theo đó, tại Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2023 ban hành kèm Quyết định 484/QĐ-BGTVT, Bộ Giao thông Vận tải có đưa ra một số mục tiêu cụ thể như sau:

   Trong giai đoạn 2020 - 2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/05/2022 được thống kê, tính chi phí tuân thủ;

   Bên cạnh đó, sẽ giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ.

   Ngoài ra, Bộ Giao thông vận tải cũng sẽ tiến hành kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải trên cơ sở các quy định pháp luật;

   Ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

   Đến năm 2025, đơn giản hóa ít nhất 20% quy định hoạt động kinh doanh? (Hình từ Internet)

   Trách nhiệm của Văn phòng Bộ về kế hoạch thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2023 như thế nào?

   Tại tiết c Tiểu mục 1 Mục IV Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định 484/QĐ-BGTVT năm 2023 có quy định về trách nhiệm của Văn phòng Bộ như sau:

   TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   1. Trách nhiệm của các đơn vị

   a) Vụ Pháp chế

   - Là đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

   - Theo dõi đôn đốc các đơn vị triển khai Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải.

   - Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này đảm bảo tiến độ được giao.

   b) Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

   - Là đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông vận tải.

   - Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này đảm bảo tiến độ được giao.

   c) Văn phòng Bộ

   - Là đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về thủ tục hành chính và quy định về báo cáo.

   - Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này đảm bảo tiến độ được giâo.

   - Bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này

   ...

   Như vậy, khi thực hiện kế hoạch thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2023 thì Văn phòng Bộ có trách nhiệm:

   - Là đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về thủ tục hành chính và quy định về báo cáo.

   - Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này đảm bảo tiến độ được giao.

   - Bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch nnày

   Nội dung của Kế hoạch thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2023 là gì?

   Tại Mục III Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định 484/QĐ-BGTVT năm 2023 có quy định về nội dung thực hiện kế hoạch thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2023 bao gồm:

   - Hoàn thành thống kê, cập nhật dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải vào phần mềm thống kê, rà soát theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ;

   - Tổng hợp, báo cáo kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải, gửi Văn phòng Chính phủ để theo dõi;

   - Thường xuyên cập nhật các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ, hủy bỏ và có biến động chi phí tuân thủ trên phần mềm thống kê, rà soát.

   - Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

   - Xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trình Thủ tướng Chính phủ phương án trước ngày 30/9 hàng năm (nếu có).

   - Các phương án trước khi trình Thủ tướng Chính phủ thông qua phải gửi lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan (đối với phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu phải gửi lấy ý kiến của Bộ Tài chính).

   - Thường xuyên đối thoại, tham vấn, tiếp nhận, thu thập, ý kiến của các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, các đối tượng tuân thủ về quy định không còn phù hợp, là rào cản, gây khó khăn đối với hoạt động kinh doanh;

   - Về các giải pháp, phương án cắt giảm, đơn giản hóa và các kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

   - Xây dựng, ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải ngay sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

   - Trước ngày 25/06 và trước ngày 25/12 hàng năm, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải trong 6 tháng và một năm, gửi Văn phòng Chính phủ để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

   - Tổ chức thực hiện tuyên truyền để thông tin về những kết quả đạt được tới người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn