Điều kiện cơ sở điện ảnh phát hành phim xuất khẩu phim là gì?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 17/01/2023

Xin hỏi điều kiện cơ sở điện ảnh phát hành phim xuất khẩu phim là gì? - Câu hỏi của Thanh Phương (Hà Nội).

  • Điều kiện cơ sở điện ảnh phát hành phim xuất khẩu phim là gì?

   Theo Điều 15 Luật Điện ảnh 2022 quy định như sau:

   Quyền và nghĩa vụ của cơ sở điện ảnh phát hành phim

   1. Quyền của cơ sở điện ảnh phát hành phim bao gồm:

   a) Phát hành phim tại Việt Nam và nước ngoài;

   b) Trao đổi, mua, bán, cho thuê, xuất khẩu, nhập khẩu phim theo quy định của pháp luật.

   2. Nghĩa vụ của cơ sở điện ảnh phát hành phim bao gồm:

   a) Bảo đảm phát hành phim theo nội dung đã đăng ký kinh doanh, chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc được phê duyệt;

   b) Bảo đảm phim phát hành tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

   c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung phim phát hành.

   Căn cứ Điều 17 Luật Điện ảnh 2022 quy định về điều kiện cơ sở điện ảnh phát hành phim xuất khẩu phim như sau:

   Xuất khẩu phim, nhập khẩu phim

   1. Tổ chức, cá nhân chỉ được xuất khẩu phim đã được cấp Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng.

   2. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phim phải cam kết bằng văn bản về nội dung phim không vi phạm quy định tại Điều 9 của Luật này gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

   3. Người đứng đầu tổ chức, cá nhân nhập khẩu phim chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung phim nhập khẩu để phổ biến phim; quản lý, sử dụng phim phục vụ hoạt động nghiên cứu, giáo dục, lưu trữ và lưu hành nội bộ.

   4. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia xuất khẩu phim.

   Như vậy, điều kiện cơ sở điện ảnh phát hành phim được xuất khẩu phim đã được cấp Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng.

   (Hình từ Internet)

   Hồ sơ và trình tự cơ sở điện ảnh phát hành phim đề nghị cấp Giấy phép phân loại phim như thế nào?

   Theo khoản 3, khoản 4 Điều 27 Luật Điện ảnh 2022 quy định hồ sơ và trình tự cơ sở điện ảnh phát hành phim đề nghị cấp Giấy phép phân loại phim như sau:

   - Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân loại phim bao gồm:

   +) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép phân loại phim theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

   +) Bản sao văn bản chứng minh quyền sở hữu phim hoặc quyền sử dụng phim hợp pháp;

   +) Bản phim hoàn chỉnh;

   +) Bản thuyết minh phim bằng tiếng Việt đối với phim nước ngoài.

   - Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim được quy định như sau:

   +) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến:

   ++) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép phân loại phim phổ biến trong rạp chiếu phim; tại địa điểm chiếu phim công cộng; trên không gian mạng; tại trụ sở cơ quan ngoại giao, cơ sở văn hóa nước ngoài được thành lập tại Việt Nam;

   ++) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được cấp Giấy phép phân loại phim khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

   +) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện cấp Giấy phép phân loại phim theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định; trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Trường hợp phim phải điều chỉnh nội dung hoặc hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản phim đã điều chỉnh nội dung, 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đã sửa đổi, bổ sung đầy đủ thông tin, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện cấp Giấy phép.

   Cơ sở điện ảnh phát hành bị thu hồi Giấy phép phân loại phim trường hợp nào?

   Tại Điều 29 Luật Điện ảnh 2022 quy định cơ sở điện ảnh phát hành bị thu hồi Giấy phép phân loại phim như sau:

   Thu hồi Giấy phép phân loại phim

   1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép phân loại phim quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này quyết định thu hồi Giấy phép phân loại phim trong những trường hợp sau đây:

   a) Giấy phép phân loại phim được cấp không đúng quy định;

   b) Thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân loại phim là giả mạo.

   2. Cơ quan cấp Giấy phép phân loại phim, tổ chức, cá nhân bị thu hồi Giấy phép phân loại phim có trách nhiệm khắc phục vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này do mình gây ra.

   Việc tiếp tục đề nghị cấp Giấy phép phân loại phim sau khi đã khắc phục vi phạm thực hiện theo quy định tại Điều 27 của Luật này.

   Căn cứ quy định trên, cơ sở điện ảnh phát hành bị thu hồi Giấy phép phân loại phim như sau:

   - Giấy phép phân loại phim được cấp không đúng quy định;

   - Thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân loại phim là giả mạo.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn