Kinh phí thực hiện Chương trình thương hiệu quốc gia

Ngày hỏi:14/10/2019

Theo như Quyết định mới ban hành thì kinh phí thực hiện Chương trình thương hiệu quốc gia từ nguồn nào? Mong nhận được giải đáp.

 • Theo Điều 4 Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện chương trình thương hiệu quốc gia Ban hành kèm theo Quyết định 30/2019/QĐ-TTg (Có hiệu lực ngày 01/12/2019), quy định kinh phí thực hiện Chương trình thương hiệu quốc gia như sau:

  - Kinh phí thực hiện Chương trình được hình thành từ các nguồn sau:

  + Ngân sách nhà nước cấp hàng năm;

  + Đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia;

  + Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;

  + Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

  - Kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình được giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Bộ Công Thương để đảm bảo chi phí cho các hoạt động sau:

  + Các nội dung quy định tại Điều 5 Quy chế này;

  + Các hoạt động quản lý Chương trình;

  + Các nội dung khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản này do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

  Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn