Lệ phí thẩm định cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật là bao nhiêu?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 31/01/2023

Xin hỏi xin cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật mất lệ phí là bao nhiêu? - Câu hỏi của Thành Thái (Đồng Nai).

  • Lệ phí thẩm định cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật là bao nhiêu?

   Tại quy định mục 8 Phần II Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định 373/QĐ-BNN-BVTV năm 2023 quy định:

   ...

   8. Phí, lệ phí:

   - Phí thẩm định cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật: 6.000.000 đồng/lần.

   ...

   Như vậy, lệ phí thẩm định cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật là 6.000.000 đồng/lần.

   (Hình từ Internet)

   Thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật là bao lâu?

   Tại mục 4 Phần II Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định 373/QĐ-BNN-BVTV năm 2023 quy định như sau:

   4. Thời hạn giải quyết:

   - 30 ngày làm việc không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

   - 35 ngày làm việc khi nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở có điều kiện không đạt yêu cầu hoặc kết quả kiểm tra lại không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và thời hạn khắc phục.

   ...

   Theo đó, tuỳ vào trường hợp mà thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật là 30 ngày hoặc 35 ngày theo quy định trên.

   Trình tự thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật thực hiện các bước thế nào?

   Căn cứ theo mục 1 Phần II Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định 373/QĐ-BNN-BVTV năm 2023 quy định trình tự thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật gồm các bước sau:

   Bước 1: Tổ chức, cá nhân (cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật) nộp hồ sơ đến Cục Bảo vệ thực vật (trước 03 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật hết hạn).

   Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 02 ngày làm việc.

   Hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

   Bước 3: Thẩm định hồ sơ và thành lập Đoàn đánh giá thực tế tại cơ sở trong thời hạn 05 ngày làm việc.

   Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng được quy định, Cục Bảo vệ thực vật thông báo cho tổ chức, cá nhân những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

   Bước 4: Đánh giá thực tế tại cơ sở

   + Đoàn đánh giá thông báo bằng văn bản cho cơ sở trước thời điểm đánh giá 07 ngày làm việc, thời gian đánh giá tại cơ sở không quá 01 ngày làm việc.

   Bước 5: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XIX ban hành kèm theo Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT).

   + Trong thời hạn 15 ngày làm việc đối với trường hợp phải thành lập đoàn đánh giá.

   + Trường hợp kết quả đánh giá chưa đạt yêu cầu, Cục Bảo vệ thực vật thông báo bằng văn bản cho cơ sở những điều kiện không đạt yêu cầu và thời hạn khắc phục.

   Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở hoặc kết quả kiểm tra lại, Cục Bảo vệ thực vật cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật cho cơ sở.

   + Trường hợp không cấp, Cục Bảo vệ thực vật thông báo bằng bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Mẫu đơn đề nghị Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật được quy định như thế nào?

   Theo Phụ lục XIV ban hành kèm theo Quyết định 373/QĐ-BNN-BVTV năm 2023 quy định về mẫu đơn đề nghị Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật như sau:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

   Kính gửi:

   Cục Bảo vệ thực vật hoặc
   Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

   1. Đơn vị chủ quản:………………………………………… ……………………….

   Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

   Tel: ……………………... Fax:……………………... E-mail: ……………………………..

   2. Tên cơ sở: …………………………………………………………………………

   Địa chỉ: ……………………………………………………………………………...……….

   Tel: ……………………... Fax:……………………... E-mail: ……………………………...

   Địa điểm sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật:

   Địa điểm nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật:

   Đề nghị Quí cơ quan

   □ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

   - Sản xuất hoạt chất

   - Sản xuất thuốc kỹ thuật

   - Sản xuất thành phẩm từ thuốc kỹ thuật

   - Đóng gói

   □ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

   - Cơ sở có cửa hàng

   - Cơ sở không có cửa hàng

   □ Cấp mới

   □ Cấp lại lần thứ ………..

   Hồ sơ gửi kèm:.................................................................................................................

   Chúng tôi xin tuân thủ các quy định của pháp luật về sản xuất và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

   ……, ngày….. tháng…..năm……
   Đại diện cơ sở
   (Ký và ghi rõ họ tên)

   Quyết định 373/QĐ-BNN-BVTV năm 2023 có hiệu lực từ ngày 28/02/2023.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn