Mẫu giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu

26/04/2022

Tôi đang cần mẫu giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu để hoàn thiện hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu. Nhờ ban biên tập hỗ trợ mẫu theo quy định mới, cảm ơn!

  • Căn cứ Mẫu số 16 Phụ lục 1 Nghị định 84/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định mẫu giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu như sau:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN NHẬP KHẨU

   (Có giá trị đến ngày …… tháng …… năm ……)

   Kính gửi: …………………………………………..(1)

   Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

   Điện thoại:………………………………………… Fax:…………………………………..

   Tổ chức, cá nhân: ………………………………………………………………………….

   Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

   Điện thoại:………………………………………… Fax:…………………………………..

   Đăng ký kiểm tra chất lượng phân bón sau:

   STT

   Tên phân bón

   Mã số phân bón (nếu có)

   Loại phân bón

   Khối lượng

   Nhà sản xuất

   Ngày sản xuất

   Hạn sử dụng

   Xuất xứ

   Ghi chú

   Đăng ký kiểm tra lô hàng nói trên tại địa điểm (địa điểm, sơ đồ kho lưu chứa phân bón để kiểm tra):

   …………………………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………….

   Hồ sơ kèm theo gồm có:

   - Hợp đồng số: …………………………………..

   - Hóa đơn số: ……………………………………

   - Vận đơn số: ……………………………………

   - Danh mục hàng hóa: …………………………

   - Giấy phép nhập khẩu i với loại phân bón yêu cầu giấy phép): …………………………….

   - Phiếu kết quả thử nghiệm của nhà sản xuất (nếu có): ………………………………………….

   - Giấy tờ khác (nếu có): ………………………..

   Chúng tôi xin cam đoan và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật:

   1. Tính hợp lệ và hợp pháp của hồ sơ;

   2. Giữ nguyên trạng hàng hóa tại địa điểm đăng ký trên và xuất trình hàng hóa cùng hồ sơ Hải quan để ………(1) thực hiện việc kiểm tra chất lượng lô hàng này;

   3. Chỉ đưa hàng hóa vào sản xuất, buôn bán, sử dụng khi được ……. (1) cấp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu kết luận lô hàng đạt yêu cầu chất lượng.


   TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC
   Vào sổ đăng ký số:
   …….., ngày …… tháng ….. năm …..
   (Ký tên, đóng dấu)

   ……., ngày ….. tháng …… năm …….
   TỔ CHỨC NHẬP KHẨU
   (Đại diện tổ chức)
   ( tên, đóng dấu)

   ____________________

   (1) Tên cơ quan kiểm tra nhà nước.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn