Mục tiêu đến 2025, 100% việc báo cáo định kỳ, hệ thống chi tiêu Chương trình thực hiện trên môi trường số đồng bộ từ trung ương tới địa phương thay thế các báo cáo truyền thống?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 17/05/2023

Xin hỏi: Ủy ban Dân tộc có đưa ra mục tiêu gì về việc báo cáo, hệ thống chi tiêu Chương trình thực hiện trên môi trường số?- Câu hỏi của chị Tiên (Đồng Tháp).

  • Mục tiêu đến 2025, 100% việc báo cáo định kỳ, hệ thống chi tiêu Chương trình thực hiện trên môi trường số đồng bộ từ trung ương tới địa phương thay thế các báo cáo truyền thống?

   Ngày 12/05/2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 330/QĐ-UBDT năm 2023 phê duyệt "Đề án chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025".

   Tại Tiểu mục 2 Mục 2 Quyết định 330/QĐ-UBDT năm 2023, Ủy ban Dân tộc có đề ra mục tiêu việc báo cáo định kỳ, báo cáo giám sát, báo cáo tổng hợp, hệ thống chi tiêu Chương trình, cụ thể:

   II. MỤC TIÊU

   2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

   - 100% các cơ quan quản lý, thực hiện Chương trình từ cấp trung ương đến cấp xã được triển khai hệ thống thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá;

   - 100% việc báo cáo định kỳ, báo cáo giám sát, báo cáo tổng hợp, hệ thống chỉ tiêu Chương trình được thực hiện trên môi trường số đồng bộ từ trung ương tới địa phương, hướng tới thay thế các báo cáo truyền thống;

   - 100% các cơ quan, tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình từ cấp trung ương đến cấp xã được thông tin tự động về các nội dung, nhiệm vụ và kết quả triển khai;

   - Thiết lập và công bố các bộ dữ liệu mở về kết quả triển khai, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình để công khai cho các tổ chức, người dân;

   - Phấn đấu 100% các dữ liệu được công bố có khả năng khai thác trên môi trường số (máy tính, điện thoại thông minh ...);

   - 100% cán bộ quản lý các cấp quản lý, thực hiện Chương trình được tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, chia sẻ thông tin thường xuyên về kỹ năng số và ứng dụng CNTT trong xử lý tác nghiệp trên môi trường số;

   - Phấn đấu các cơ quan công tác quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình từ trung ương đến địa phương được đảm bảo hạ tầng, trang bị vận hành Phòng họp trực tuyến;

   - Có ít nhất 30% các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn được triển khai trên môi trường số;

   - 100% các hệ thống thông tin thuộc Đề án được triển khai đầy đủ quy định của pháp luật hiện hành về an toàn thông tin mạng;

   ...

   Như vậy, Ủy ban Dân tộc đưa ra các mục tiêu phấn đấu đến năm 2023 sẽ có 100% việc báo cáo định kỳ, báo cáo giám sát, báo cáo tổng hợp, hệ thống chi tiêu Chương trình được thực hiện trên môi trường số đồng bộ từ trung ương tới địa phương, hướng tới thay thế các báo cáo truyền thống;

   Bên cạnh đó, Đề án còn mục tiêu đáng chú ý khác như:

   - 100% các cơ quan quản lý, thực hiện Chương trình từ cấp trung ương đến cấp xã được triển khai hệ thống thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá,

   - 100% các cơ quan, tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình từ cấp trung ương đến cấp xã được thông tin tự động về các nội dung, nhiệm vụ và kết quả triển khai;

   - Phấn đấu 100% các dữ liệu được công bố có khả năng khai thác trên môi trường số (máy tính, điện thoại thông minh ...);

   - Có ít nhất 30% các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn được triển khai trên môi trường số;

   - 100% các hệ thống thông tin thuộc Đề án được triển khai đầy đủ quy định của pháp luật hiện hành về an toàn thông tin mạng;...

   Mục tiêu đến 2025, 100% việc báo cáo định kỳ, hệ thống chi tiêu Chương trình thực hiện trên môi trường số đồng bộ từ trung ương tới địa phương thay thế các báo cáo truyền thống? (Hình từ Internet)

   Mục tiêu chung của Đề án chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 là gì?

   Tại Tiểu mục 1 Mục 2 Đề án chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm Quyết định 330/QĐ-UBDT năm 2023 có quy định về mục tiêu chung của Đề án như sau:

   - Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin về khoa học công nghệ và quảng bá các sản phẩm địa phương cho bạn bè trong nước và thế giới.

   - Nâng cao khả năng ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

   - Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong triển khai Chương trình. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc và tổ chức quản lý, tổ chức Chương trình từ trung ương đến địa phương.

   - Triển khai áp dụng công nghệ số, dữ liệu số nhằm đổi mới và tăng cường hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình.

   - Đổi mới phương pháp, chuyển đổi số trong truyền thông, tuyên truyền cho Chương trình. Nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình các cấp.

   Đề án chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 có bao nhiêu nhiệm vụ chính?

   Tại Mục 4 Đề án chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm Quyết định 330/QĐ-UBDT năm 2023 có quy định 05 nhiệm vụ của đề án như sau:

   Nhiệm vụ 1: Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo phục vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.

   Nhiệm vụ 2: Xây dựng Cổng thông tin thành phần Chương trình.

   Nhiệm vụ 3: Xây dựng Hệ thống họp trực tuyến.

   Nhiệm vụ 4: Xây dựng Bộ Cơ sở dữ liệu chuyên gia.

   Nhiệm vụ 5:Tổ chức các hoạt động Hội nghị, Hội thảo, Tập huấn.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn