Người vận chuyển phải thông báo cho người nhận hàng về việc lưu giữ hàng hóa tại cảng biển trong thời hạn bao lâu?

Ngày hỏi:18/11/2022

Người vận chuyển phải thông báo cho người nhận hàng về việc lưu giữ hàng hóa tại cảng biển trong thời hạn bao lâu? Trước khi bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ tại cảng biển thì người vận chuyển có phải giám định hàng hóa không? Chi trả tiền bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ tại cảng biển theo thứ tự như nào?

Xin chào ban biên tập, bên tôi nhận vận chuyển hàng hóa cho một công ty, bây giờ số hàng đó đang được lưu giữ ở cảng biển nhưng bên nhận hàng không tới nhận, vậy chúng tôi phải thông báo cho bên nhận hàng về việc lưu giữ hàng hóa trong thời hạn bao lâu thì hợp lý? Nếu phải bán đấu giá số hàng này thì chúng tôi có phải thực hiện giám định hàng hóa không? Xin được giải đáp.

  • 1. Người vận chuyển phải thông báo cho người nhận hàng về việc lưu giữ hàng hóa tại cảng biển trong thời hạn bao lâu?

   Căn cứ Điều 7 Nghị định 169/2016/NĐ-CP quy định thông báo về hàng hóa bị lưu giữ như sau:

   1. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày phát sinh việc lưu giữ hàng hóa, người vận chuyển phải thông báo bằng văn bản cho người giao hàng, người nhận hàng về việc lưu giữ hàng hóa và dự định bán hàng hóa bị lưu giữ để thanh toán các khoản nợ; nội dung của thông báo phải có tối thiểu các thông tin sau đây:

   a) Tên hàng hóa, loại hàng, số lượng, khối lượng hàng hóa và thời gian bắt đầu dỡ hàng hóa để thực hiện việc lưu giữ; địa điểm lưu giữ hàng hóa;

   b) Dự kiến chi phí và tổn thất phát sinh do người nhận hàng chịu trách nhiệm chi trả;

   c) Dự kiến thời gian bán đấu giá hàng hóa (nếu có).

   2. Sau 15 ngày kể từ ngày gửi thông báo quy định tại khoản 1 Điều này, người vận chuyển không nhận được trả lời của người giao hàng, người nhận hàng hoặc không được thanh toán hết các khoản nợ thì người vận chuyển phải đăng tải ít nhất trên một trong các báo giấy phát hành hàng ngày hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng của trung ương hoặc của địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thực hiện việc lưu giữ hàng hóa trong ba số liên tiếp. Thời gian thực hiện việc đăng tải thông báo được kéo dài nhưng tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày thông báo cho người giao hàng.

   Như vậy, anh/chị là bên nhận vận chuyển hàng hóa phải thông báo cho bên nhận hàng về việc lưu giữ hàng hóa trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày phát sinh việc lưu giữ hàng hóa, thông báo phải bao gồm các nội dung quy định trên.

   2. Trước khi bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ tại cảng biển thì người vận chuyển có phải giám định hàng hóa không?

   Theo Điều 9 Nghị định 169/2016/NĐ-CP quy định giám định và xác định giá trị hàng hóa bị lưu giữ như sau:

   1. Trước khi thực hiện việc bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ, người vận chuyển phải yêu cầu giám định về số lượng, chất lượng và xác định giá trị hàng hóa, các tổn thất khác (nếu có) của hàng hóa bị lưu giữ.

   2. Chi phí giám định và xác định giá trị hàng hóa bị lưu giữ được chi trả bằng tiền bán đấu giá hàng hóa.

   3. Giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá hàng hóa do người vận chuyển quyết định sau khi hàng hóa đã được giám định về số lượng, chất lượng, giá trị hàng hóa; giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá đã bao gồm các loại thuế, phí theo quy định.

   Như vậy, anh/chị trước khi bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ tại cảng biển thì phải thực hiện giám định về số lượng, chất lượng và xác định giá trị hàng hóa, các tổn thất khác (nếu có) của hàng hóa bị lưu giữ.

   3. Chi trả tiền bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ tại cảng biển theo thứ tự như nào?

   Tại Điều 12 Nghị định 169/2016/NĐ-CP quy định chi trả tiền bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ như sau:

   1. Toàn bộ số tiền thu được do việc bán hàng hóa bị lưu giữ được chi trả theo thứ tự ưu tiên sau đây:

   a) Thuế, phí, lệ phí liên quan phát sinh trong quá trình lưu giữ và tổ chức bán hàng hóa;

   b) Các khoản nợ bao gồm giá dịch vụ vận chuyển, các chi phí khác được ghi trong chứng từ vận chuyển, nếu các khoản tiền đó chưa được thanh toán trước, chi phí đóng góp vào tổn thất chung, tiền công cứu hộ được phân bổ cho hàng hóa theo quy định;

   c) Chi phí giám định, định giá hàng hóa;

   d) Chi phí bán đấu giá hàng hóa;

   đ) Các chi phí liên quan đến việc ký gửi, bảo quản và bán hàng hóa như cước bốc xếp lô hàng, lưu kho bãi, di dời hàng hóa;

   e) Các khoản nợ đối với người lưu giữ;

   g) Các khoản chi phí phát sinh khác liên quan.

   2. Việc chi trả số tiền quy định tại khoản 1 Điều này phải có đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật. Thời gian chi trả trong vòng 30 ngày kể từ ngày người vận chuyển nhận được tiền bán đấu giá hàng hóa.

   3. Trường hợp số tiền thu được do bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ không đủ để chi trả các khoản tiền quy định tại khoản 1 Điều này thì người vận chuyển có quyền tiếp tục yêu cầu những người liên quan có nghĩa vụ thanh toán số tiền còn thiếu theo quy định.

   Như vậy, toàn bộ số tiền thu được do việc bán hàng hóa bị lưu giữ tại cảng biển sẽ được chi trả theo thứ tự ưu tiên quy định trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn