Chi công tác xã hội tại ngân hàng nhà nước được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:11/07/2019

Tìm hiểu quy định về quy chế chi tiêu nội bộ của Ngân hàng Nhà nước. Ban biên tập làm ơn cho tôi hỏi: Chi công tác xã hội tại ngân hàng nhà nước được quy định như thế nào?

  • Chi công tác xã hội tại ngân hàng nhà nước được quy định tại Khoản 7 Điều 5 Quyết định 1636/QĐ-NHNN năm 2008 về Quy chế chi tiêu nội bộ của Ngân hàng Nhà nước, cụ thể như sau:

   - Thanh toán tiền nghỉ phép năm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: Khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hết tiêu chuẩn phép trong năm để tái tạo sức lao động, phục vụ tốt công tác. Trường hợp đơn vị không thể bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hết phép theo chế độ thì được thanh toán cho cán bộ, công chức, viên chức tiền lương của những ngày phép chưa nghỉ. Số ngày phép chưa nghỉ được thanh toán thực hiện theo hướng dẫn của NHNN (Vụ Tổ chức cán bộ).

   - Thanh toán tiền tàu xe đi phép về thăm bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 108 TC/HCNS ngày 30/12/1993 của Bộ Tài chính quy định chế độ phụ cấp tàu xe cho cán bộ, công chức Nhà nước đi nghỉ phép hàng năm và công văn số 596/CV-TCCB ngày 21/08/1996 của NHNN Việt Nam về chế độ tiền tàu xe nghỉ phép hàng năm.

   - Chi tổ chức tang lễ: Chi theo thực tế phát sinh. Nội dung các khoản chi theo Nghị định số 62/2001/NĐ-CP ngày 12/09/2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước khi từ trần và Quyết định số 235/QĐ-NHNN ngày 09/03/2004 của Thống đốc NHNN Quy định về việc tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức NHNN và một số đối tượng khác khi từ trần.

   - Chi công tác xã hội khác: Chi theo thực tế phát sinh trên cơ sở chứng từ hợp pháp, hợp lệ. Nội dung chi phải tuân thủ đúng chế độ quy định của Nhà nước.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn