Mẫu đơn đề nghị chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá được áp dụng từ 17/01/2023 như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 24/12/2022

Mẫu đơn đề nghị chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá được áp dụng từ 17/01/2023 như thế nào? Mua, bán giấy tờ có giá giữa các thành viên đối với giấy tờ có giá lưu ký trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước được quy định như thế nào? Quy định cụ thể về mua, bán giấy tờ có giá giữa các thành viên đối với giấy tờ có giá đang lưu ký tại VSDC?

Mong được giải đáp. Tôi cảm ơn!

  • Mẫu đơn đề nghị chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá được áp dụng từ 17/01/2023 như thế nào?

   Căn cứ theo quy định tại Phụ lục 5/LK ban hành kèm theo Thông tư 16/2022/TT-NHNN quy định về mẫu đơn đề nghị chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá như sau:

   (Thành viên lưu ký)

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số:

   …..,ngày…tháng…năm….

   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU GIẤY TỜ CÓ GIÁ

   Kính gửi: Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước

   Căn cứ Hợp đồng mua bán số……………. theo Quyết định số……. ngày …… tháng….. năm….. (đính kèm), chúng tôi là……………………….. (Bên bán/Bên chuyển quyền sở hữu) đồng ý bán/chuyển quyền sở hữu cho………………… (Bên mua/Bên nhận quyền sở hữu) số giấy tờ có giá (GTCG) theo bảng kê sau:

   Đơn vị:….. VND

   TT

   Tên GTCG

   Mã GTCG tại NHNN

   Mã GTCG tại VSDC

   Số lượng

   Mệnh giá

   Tổng mệnh giá

   Ngày phát hành

   Ngày đến hạn

   Lãi suất phát hành

   Ghi chú

   Tổng cộng

   Tổng mệnh giá GTCG bằng chữ ……………………………………………………………….

   Ngày thực hiện chuyển quyền sở hữu GTCG …………………………………………………

   Chúng tôi đề nghị Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước xác nhận và chuyển quyền sở hữu những GTCG thuộc bảng trên cho chúng tôi theo chi tiết sau.

   Bên Bán / Bên chuyển quyền sở hữu

   - Mã số……………………………………… Địa chỉ ……………………………………………

   - Điện thoại ………………………………... Fax: ………………………………………………

   - Số tài khoản lưu ký GTCG……………… tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước

   Bên Mua / Bên nhận quyền sở hữu

   - Mã số……………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………

   - Điện thoại……………………………………… Fax......………………………………………

   - Số tài khoản lưu ký GTCG tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước

   Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

   Đính kèm:

   - Hợp đồng mua bán, hoặc

   - Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

   NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP1
   CỦA CHỦ TÀI KHOẢN LƯU KÝ GTCG
   (Ký tên, đóng dấu)

   _______________________

   1 Là người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp là người đại diện theo ủy quyền phải kèm theo Giấy ủy quyền

   Hình từ Internet

   Mua, bán giấy tờ có giá giữa các thành viên đối với giấy tờ có giá lưu ký trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước được quy định như thế nào?

   Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 16/2022/TT-NHNN quy định về mua, bán giấy tờ có giá giữa các thành viên đối với giấy tờ có giá lưu ký trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước như sau:

   Mua, bán giấy tờ có giá giữa các thành viên

   1. Đối với giấy tờ có giá lưu ký trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước

   a) Thành viên được mua bán giấy tờ có giá đang lưu ký trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước. Thành viên bán giấy tờ có giá gửi Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) Đơn đề nghị chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá theo Phụ lục 5/LK ban hành kèm theo Thông tư này và hợp đồng mua bán giấy tờ có giá giữa hai bên (bản chính). Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) thực hiện chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá từ Tài khoản giấy tờ có giá khách hàng gửi lưu ký của bên bán sang bên mua. Giấy tờ có giá được tiếp tục lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước trừ khi bên mua có yêu cầu khác;

   b) Trường hợp mua bán có kỳ hạn giấy tờ có giá, thành viên bán kỳ hạn gửi Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) Đơn đề nghị chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá theo Phụ lục 5/LK ban hành kèm theo Thông tư này và hợp đồng mua bán giấy tờ có giá giữa hai bên (bản chính). Ngân hàng Nhà nước thực hiện chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá từ bên bán kỳ hạn sang bên mua kỳ hạn.

   Vào ngày đáo hạn hợp đồng, căn cứ chứng từ thanh toán hợp lệ và Đơn đề nghị chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá theo Phụ lục 5/LK ban hành kèm theo Thông tư này của chủ sở hữu giấy tờ có giá (bên mua kỳ hạn), Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) thực hiện chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá từ bên mua kỳ hạn sang bên bán kỳ hạn. Các trường hợp khác, Ngân hàng Nhà nước thực hiện chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá theo thỏa thuận hợp pháp giữa các bên hoặc theo quy định của pháp luật.

   Theo đó, thành viên được mua bán giấy tờ có giá đang lưu ký trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) thực hiện chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá từ Tài khoản giấy tờ có giá khách hàng gửi lưu ký của bên bán sang bên mua. Giấy tờ có giá được tiếp tục lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước trừ khi bên mua có yêu cầu khác.

   Quy định cụ thể về mua, bán giấy tờ có giá giữa các thành viên đối với giấy tờ có giá đang lưu ký tại VSDC?

   Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư 16/2022/TT-NHNN quy định về mua, bán giấy tờ có giá giữa các thành viên đối với giấy tờ có giá lưu ký trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước như sau:

   Mua, bán giấy tờ có giá giữa các thành viên

   ...

   2. Đối với giấy tờ có giá đang lưu ký tại VSDC, thành viên phải làm thủ tục rút giấy tờ có giá từ Tài khoản khách hàng của Ngân hàng Nhà nước tại VSDC trước khi tiến hành mua bán. Việc mua bán giấy tờ có giá đang lưu ký tại VSDC thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

   Như vậy, đối với giấy tờ có giá đang lưu ký tại VSDC, thành viên phải làm thủ tục rút giấy tờ có giá từ Tài khoản khách hàng của Ngân hàng Nhà nước tại VSDC trước khi tiến hành mua bán. Việc mua bán giấy tờ có giá đang lưu ký tại VSDC thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

   Thông tư 16/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 17/01/2023.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn