Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu tổng hợp ngành ngân hàng là bao lâu?

Ngày hỏi:15/03/2019

Tìm hiểu quy định của pháp luật về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu tổng hợp ngành ngân hàng là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng quy định tại Thông tư 43/2011/TT-NHNN quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   TT

   TÊN LOẠI TÀI LIỆU

   THỜI HẠN BẢO QUẢN

   1. HỒ SƠ, TÀI LIỆU TỔNG HỢP

   1

   Tập văn bản gửi chung đến các cơ quan:

   - Chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

   Đến khi văn bản hết hiệu lực thi hành

   - Gửi để biết (đổi tên cơ quan, đổi trụ sở, đổi dấu, thông báo chữ ký …).

   5 năm

   2

   Hồ sơ tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

   Vĩnh viễn

   3

   Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ/quy định/hướng dẫn những vấn đề chung của ngành, cơ quan.

   Vĩnh viễn

   4

   Hồ sơ, tài liệu tổ chức, triển khai thực hiện chế độ/quy định/hướng dẫn những vấn đề chung của ngành, cơ quan.

   Vĩnh viễn

   5

   Chỉ tiêu kế hoạch tổng hợp dài hạn, hàng năm (chính thức, bổ sung, điều chỉnh) và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch của Ngân hàng.

   Vĩnh viễn

   6

   Báo cáo kinh tế vùng, kinh tế ngành, kinh tế vĩ mô khác, kết quả thực hiện các định hướng kinh tế, chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

   Vĩnh viễn

   7

   Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Ban Lãnh đạo NHNN, TCTD tại các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động ngân hàng, hội nghị chuyên đề:

   - Loại quan trọng

   Vĩnh viễn

   - Loại thường.

   10 năm

   8

   Sổ ghi biên bản các cuộc họp giao ban (các tài liệu khác như: sổ tay công tác …) của Ban lãnh đạo ngân hàng các cấp.

   Vĩnh viễn

   9

   Hồ sơ kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng do cơ quan chủ trì tổ chức

   Vĩnh viễn

   10

   Tài liệu về hoạt động của Ban lãnh đạo đơn vị (báo cáo, bản giải trình, thuyết trình trước Quốc hội, Chính phủ về các vấn đề được giao phụ trách, bài phát biểu tại các sự kiện lớn …)

   Vĩnh viễn

   11

   Hồ sơ hội nghị tổng kết, sơ kết hoạt động ngân hàng:

   + Tổng kết năm.

   + Sơ kết 6 tháng, quý, tháng.

   Vĩnh viễn

   5 năm

   12

   Hồ sơ ứng dụng ISO của ngành, cơ quan.

   Vĩnh viễn

   13

   Hồ sơ thực hiện cải cách hành chính.

   20 năm

   14

   Chương trình công tác của Ban lãnh đạo NHNN, TCTD:

   - Hàng năm, nhiều năm.

   - 6 tháng, quý.

   - Tháng, tuần.

   15 năm

   10 năm

   5 năm

   15

   Báo cáo, tài liệu phục vụ các cuộc họp của Ban lãnh đạo NHNN, TCTD:

   - Loại quan trọng.

   - Loại thường

   Vĩnh viễn

   5 năm

   16

   Kế hoạch, Báo cáo của NHNN, TCTD về tình hình hoạt động ngân hàng:

   - Báo cáo tổng kết hàng năm, nhiều năm:

   + Đơn vị ban hành.

   + Đơn vị nhận.

   - Báo cáo sơ kết 6 tháng, 9 tháng, quý, đột xuất:

   + Đơn vị ban hành.

   + Đơn vị nhận.

   - Báo cáo nhanh, tuần, kỳ, tháng:

   + Đơn vị ban hành.

   + Đơn vị nhận.

   Vĩnh viễn

   10 năm

   10 năm

   5 năm

   5 năm

   5 năm

   17

   Công văn trao đổi về vấn đề chung

   10 năm

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn