Trình tự, thủ tục sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

26/04/2022

Cho tôi hỏi theo quy định mới được ngân hàng nhà nước ban hành về chính sách tiền tệ quốc gia, thì việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia được thực hiện theo trình tự, thủ tục nào? Xin cảm ơn!

  • Căn cứ Điều 7 Thông tư 36/2019/TT-NHNN (Có hiệu lực ngày 20/02/2020) quy định trình tự, thủ tục sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia như sau:

   - Quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

   + Cho vay hỗ trợ các tổ chức tín dụng gặp sự cố ảnh hưởng đến an toàn hệ thống ngân hàng:

   ++ Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đầu mối phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Tài chính - Kế toán và các đơn vị có liên quan trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định về việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia để cho vay các tổ chức tín dụng gặp sự cố ảnh hưởng đến an toàn hệ thống ngân hàng.

   ++ Văn bản trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phải có các nội dung: Mục đích sử dụng quỹ (trong đó có đánh giá mức độ ảnh hưởng đến an toàn hệ thống); Đối tượng được cho vay; Số tiền cho vay; Hình thức cho vay; Kết quả dự kiến đạt được.

   ++ Quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia quy định rõ: Đối tượng được cho vay; Số tiền cho vay; Hình thức cho vay; Mục đích cho vay và các điều khoản khác có liên quan.

   + Cho vay đối với các tổ chức tín dụng tham gia hệ thống thanh toán để hỗ trợ hệ thống thanh toán trong trường hợp gặp sự cố đe dọa đến việc đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán và an toàn hệ thống ngân hàng:

   ++ Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đầu mối phối hợp với Vụ Thanh toán, Sở giao dịch, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Tài chính - Kế toán và các đơn vị có liên quan trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định về việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia để cho vay các tổ chức tín dụng tham gia hệ thống thanh toán để hỗ trợ hệ thống thanh toán trong trường hợp gặp sự cố đe dọa đến việc đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán và an toàn hệ thống ngân hàng.

   ++ Văn bản trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phải có các nội dung: Mục đích sử dụng quỹ (trong đó có đánh giá về sự cố của hệ thống thanh toán ảnh hưởng đến việc đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán và an toàn hệ thống ngân hàng); Đối tượng được cho vay; Số tiền cho vay; Hình thức cho vay; Kết quả dự kiến đạt được.

   ++ Quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia quy định rõ: Đối tượng được cho vay; Số tiền cho vay; Hình thức cho vay; Mục đích cho vay và các điều khoản khác có liên quan.

   + Các khoản phát sinh khác có liên quan đến thực hiện chính sách tiền tệ:

   ++ Đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước có đề xuất sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia cho các khoản có liên quan đến thực hiện chính sách tiền tệ ngoài quy định tại điểm a, điểm b khoản này làm đầu mối phối hợp với Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Chính sách tiền tệ và các đơn vị có liên quan trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản lấy ý kiến Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương. Văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phải có các nội dung: Mục đích sử dụng quỹ; Số tiền sử dụng; Phương thức báo cáo kết quả sử dụng quỹ.

   ++ Sau khi có văn bản phê duyệt chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị đầu mối trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định về việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia cho từng khoản chi cụ thể.

   ++ Quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia quy định rõ: Mục đích sử dụng; Số tiền sử dụng và các điều khoản khác có liên quan.

   - Căn cứ Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Vụ Tài chính - Kế toán hướng dẫn hạch toán việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia và hạch toán các khoản hoàn trả cho Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia đối với trường hợp có hoàn trả.

   - Căn cứ Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và hướng dẫn hạch toán, Vụ Tài chính - Kế toán phối hợp với Sở giao dịch và các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện hạch toán và theo dõi chi tiết từng khoản sử dụng từ Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định của pháp luật kế toán và pháp luật có liên quan.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn