Từ 01/03/2023, hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã cần phải có nội dung nguồn sử dụng để hoàn trả vốn góp cho thành viên?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 27/02/2023

Theo quy định mới, nội dung nguồn sử dụng để hoàn trả vốn góp có trong hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã hay không? Xin cảm ơn!

  • Từ 01/03/2023, hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã cần phải có nội dung nguồn sử dụng để hoàn trả vốn góp cho thành viên?

   Căn cứ khoản 1 Điều 9 Thông tư 05/2018/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 22/2022/TT-NHNN (có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2023) quy định hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã như sau:

   Thay đổi mức vốn Điều lệ

   1. Hồ sơ đề nghị gồm:

   a) Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã, trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung sau:

   (i) Mức vốn điều lệ hiện tại;

   (ii) Mức vốn điều lệ dự kiến thay đổi;

   (iii) Lý do và sự cần thiết của việc thay đổi mức vốn điều lệ;

   b) Phương án tăng mức vốn điều lệ bao gồm tối thiểu các nội dung:

   (i) Nguồn sử dụng để bổ sung vốn điều lệ;

   (ii) Nguồn sử dụng để hoàn trả vốn góp cho thành viên và mức độ đáp ứng các điều kiện để hoàn trả vốn góp cho thành viên (nếu có);

   c) Phương án giảm mức vốn điều lệ bao gồm tối thiểu các nội dung:

   (i) Nguồn sử dụng để bổ sung vốn điều lệ (nếu có);

   (ii) Nguồn sử dụng để hoàn trả vốn góp cho thành viên và mức độ đáp ứng các điều kiện để hoàn trả vốn góp cho thành viên;

   (iii) Thời gian dự kiến hoàn thành việc giảm vốn điều lệ;

   d) Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc thay đổi mức vốn điều lệ. Trường hợp đề nghị chấp thuận giảm mức vốn điều lệ, mức vốn điều lệ đề nghị giảm phải phù hợp với các quy định của pháp luật về vốn pháp định và có các phương án đảm bảo quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã;

   đ) Danh sách thành viên góp vốn và dự kiến được hoàn trả vốn trong năm theo Phụ lục số 03a ban hành kèm theo Thông tư này có xác nhận của tổ chức tín dụng là hợp tác xã;

   e) Nghị quyết của Đại hội thành viên thông qua danh sách kết nạp thành viên mới, cho thành viên ra khỏi quỹ tín dụng nhân dân; quyết định khai trừ thành viên.

   ...

   Như vậy, tùy vào việc tăng hay giảm vốn điều lệ mà hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã cần phải có nội dung nguồn sử dụng để hoàn trả vốn góp cho thành viên. Cụ thể:

   - Phương án tăng mức vốn điều lệ bao gồm tối thiểu các nội dung: nội dung nguồn sử dụng để hoàn trả vốn góp cho thành viên trong hồ sơ nếu có.

   - Phương án giảm mức vốn điều lệ bao gồm nội dung nguồn sử dụng để hoàn trả vốn góp cho thành viên.

   (Hình từ Internet)

   Trình tự thực hiện thủ tục chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã như thế nào?

   Theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 05/2018/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 22/2022/TT-NHNN (có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2023) quy định trình tự thực hiện thủ tục chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã như sau:

   Bước 1: Nộp nộp hồ sơ:

   Tổ chức tín dụng là hợp tác xã lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này và gửi Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ;

   Bước 2: Trả kết quả: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

   - Đối với trường hợp tăng mức vốn điều lệ: Ngân hàng Nhà nước ra quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với mức vốn điều lệ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã;

   - Đối với trường hợp giảm mức vốn điều lệ: Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận giảm mức vốn điều lệ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã đối với trường hợp giảm mức vốn điều lệ. Tổ chức tín dụng là hợp tác xã chỉ được thực hiện phương án giảm vốn điều lệ sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận;

   - Trường hợp từ chối, Ngàn hàng Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

   Mẫu Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã được quy định như thế nào?

   Tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư 22/2022/TT-NHNN (có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2023) quy định mẫu Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã như sau:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN THAY ĐỔI MỨC VỐN ĐIỀU LỆ

   Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam/ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh……….

   Ngân hàng hợp tác xã/Quỹ tín dụng nhân dân: …………………………………………………

   Tại Đại hội thành viên ngày … tháng … năm …… đã thông qua việc thay đổi mức vốn điều lệ. Nay đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam/ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh xem xét, chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ.

   1. Tên tổ chức tín dụng là hợp tác xã:

   - Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Tên viết tắt:

   - Tên bằng tiếng Anh (nếu có): Tên viết tắt (nếu có):

   - Trụ sở chính tại (Địa chỉ trụ sở chính):

   - Mức vốn điều lệ hiện tại:

   - Địa chỉ email:

   2. Mức vốn điều lệ dự kiến đề nghị chấp thuận:

   ……………………………………………………………………………………………………….

   3. Lý do và sự cần thiết thay đổi:

   ……………………………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………………………….

   Ngân hàng hợp tác xã/Quỹ tín dụng nhân dân: …………………………….. cam kết:

   a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo.

   b) Sau khi được chấp thuận thay đổi, sẽ thực hiện đầy đủ và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật có liên quan, nếu vi phạm xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

   …, ngày... tháng... năm ....
   Người đại diện hợp pháp
   (Ký, ghi rõ, họ tên, chức vụ và đóng dấu)

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 9 Thông tư 05/2018/TT-NHNN Tải về
  • Điều 1 Thông tư 22/2022/TT-NHNN Tải về
  • Thông tư 22/2022/TT-NHNN Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn