Tội cố ý truyền hiv cho một người không thuộc trường hợp quy định từ điểm a đến điểm đ khoản 2 Điều 118 Bộ luật hình sự?

Ngày hỏi:21/07/2000
Tội cố ý truyền HIV cho một người không thuộc trường hợp quy định từ điểm a đến điểm đ khoản 2 Điều 118 Bộ luật hình sự?
  • Đây là trường hợp chỉ có 1 người bị người khác truyền HIV, người bị truyền HIV có thể bị nhiễm HIV do bị truyền nhưng cũng có thể không bị nhiễm, nhưng người phạm tội vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 118 Bộ luật hình sự có khung hình phạt từ ba năm đến mười năm tù, là tội phạm rất nghiêm trọng. Do đó, nếu người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ cũng chỉ nên áp dụng mức hình phạt thấp nhất của khung hình phạt, không nên áp dụng dưới mức phạt thấp nhất, đặc biệt không nên chuyển sang một hình phạt khác.


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn