Báo cáo kế toán và quyết toán Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số

Ngày hỏi:12/03/2019

Xin chào, tôi đang công tác tại UBND xã, xã tôi được xếp vào xã có tỷ lệ dân tộc thiểu số cao nhất vùng, đời sống kinh tế của bà con rất chật vật. Trong những năm gần đây được chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế từ nhà nước nên cuộc sống bà con dần cải thiện hơn. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì việc Báo cáo kế toán và quyết toán Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số như thế nào?

  • Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 105/2017/TT-BTC Báo cáo kế toán và quyết toán như sau:

   1. Kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các chính sách quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg được hạch toán, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương theo quy định hiện hành.

   a) Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt phân tán cho hộ dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn được hạch toán, tổng hợp vào ngân sách nhà nước như sau:

   - Đối với nội dung chính sách hỗ trợ, kinh phí giao cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện được hạch toán, tổng hợp và quyết toán vào chi ngân sách cấp tỉnh;

   - Đối với các nội dung chính sách hỗ trợ, giao dự toán hoặc ngân sách cấp tỉnh cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện để thực hiện:

   + Trường hợp kinh phí hỗ trợ giao cho các cơ quan, đơn vị cấp huyện thực hiện hoặc ngân sách cấp huyện cấp ủy quyền cho ngân sách cấp xã thực hiện thì được hạch toán, tổng hợp quyết toán vào chi ngân sách cấp huyện;

   + Trường hợp ngân sách cấp huyện cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã thực hiện, được hạch toán và tổng hợp vào chi ngân sách cấp xã.

   b) Ủy ban nhân dân cấp xã, phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các cơ quan liên quan tổ chức theo dõi tình hình cấp phát vốn thực hiện.

   Hằng tháng, Ủy ban nhân dân cấp xã, phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện kết quả, tiến độ thanh toán vốn để gửi Sở Tài chính, cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện định kỳ 06 tháng, kết thúc năm và báo cáo quyết toán ngân sách gửi Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

   2. Các trường hợp hỗ trợ bằng tiền trực tiếp cho hộ dân, người lao động: Hạch toán Mục 7100 “Chi hỗ trợ kinh tế tập thể và dân cư”, Tiểu mục 7149 “Khác” của Mục lục ngân sách nhà nước.

   Trên đây là quy định về Báo cáo kế toán và quyết toán Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 4 Thông tư 105/2017/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn