Bảo tàng có nhiệm vụ là gì?

Ngày hỏi:13/03/2019

Ban biên tập hãy giúp tôi giải đáp thắc mắc sau đây: Bảo tàng có nhiệm vụ là gì? Vấn đề này có được văn bản pháp luật nào nói đến hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Quốc Thiên - Đồng Nai

  • Bảo tàng là nơi bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử tự nhiên và xã hội (sau đây gọi là sưu tập) nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của nhân dân.

   Theo đó, tại Khoản 24 Điều 1 Luật di sản văn hóa sửa đổi 2009quy định về nhiệm vụ của bảo tàng như sau:

   - Sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng bày các sưu tập hiện vật;

   - Nghiên cứu khoa học phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá;

   - Tổ chức phát huy giá trị di sản văn hoá phục vụ xã hội;

   - Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của bảo tàng;

   - Quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật;

   - Thực hiện hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật;

   - Tổ chức hoạt động dịch vụ phục vụ khách tham quan phù hợp với nhiệm vụ của bảo tàng;

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung giải đáp về nhiệm vụ của bảo tàng.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn