Điều kiện xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ cấp trung ương

Ngày hỏi:10/10/2019

Vừa rồi ứng dụng công nghệ mà công ty tôi nghiên cứu đáp ứng các tiêu chuẩn của Bộ Khoa học công nghệ quy định. Vậy, chúng tôi cần đáp ứng các điều kiện gì khác như về hồ sơ, về chính công trình ứng dụng của chúng tôi để được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ cấp TW? Nhờ hỗ trợ theo văn bản mới nhất!

  • Điều kiện xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ cấp TW được quy định tại Mục A Phần II Thủ tục ban hành kèm theo Quyết định 2479/QĐ-BKHCN, cụ thể như sau:

   - Công trình đề nghị xét tặng giải thưởng phải có hồ sơ hợp lệ, được công bố theo quy định (trừ các công trình có nội dung liên quan đến bí mật Nhà nước), được ứng dụng tại Việt Nam.

   - Thời gian công trình được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất là 03 năm hoặc công trình được ứng dụng đổi mới sáng tạo có hiệu quả ít nhất 01 năm tính đến thời điểm cơ quan chủ trì tổ chức xét tặng giải thưởng nhận hồ sơ công trình đề nghị xét tặng.

   - Tính đến thời điểm xét tặng Giải thưởng, tác giả công trình không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật khoa học và công nghệ.

   - Công trình đề nghị xét tặng giải thưởng là kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước phải được đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn