Kế hoạch hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:19/05/2022

Kế hoạch hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư được quy định như thế nào? Nhờ anh chị tư vấn. Cảm ơn anh chị.

  • Tại số thứ tự II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 905/QĐ-BTTTT năm 2022 có quy định về kế hoạch hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư như sau:

   STT

   Nội dung công việc

   Đơn vị chủ trì

   Đơn vị phối hợp

   Thời gian hoàn thành

   Sản phẩm

   II

   HOÀN THIỆN HỆ SINH THÁI PHỤC VỤ KẾT NỐI, KHAI THÁC, BỔ SUNG LÀM GIÀU DỮ LIỆU DÂN CƯ

   1

   Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao tập trung của các doanh nghiệp viễn thông di động

   Cục Viễn thông

   Cục Tin học hóa, Cục Bưu điện Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Công an, các doanh nghiệp viễn thông di động

   Tháng 6/2022

   Kết nối được đưa vào sử dụng

   2

   Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

   Cục Tin học hóa

   Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Trung tâm Công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

   Tháng 3/2022

   Kết nối được đưa vào sử dụng

   3

   Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

   Cục Tin học hóa

   Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Cục Quản lý và đăng ký kinh doanh-Bộ Kế hoạch và Đầu tư

   Tháng 4/2022

   Kết nối được đưa vào sử dụng

   4

   Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

   Cục Tin học hóa

   Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Tổng Cục Quản lý đất đai và Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường

   Tháng 6/2022

   Kết nối được đưa vào sử dụng

   5

   Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính

   Cục Tin học hóa

   Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Cục Tin học và Thống kê tài chính-Bộ Tài chính

   Tháng 12/2022

   Kết nối được đưa vào sử dụng

   6

   Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý tài sản, thu nhập

   Cục Tin học hóa

   Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Trung tâm thông tin của Thanh tra Chính phủ

   Năm 2022

   Kết nối được đưa vào sử dụng

   7

   Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học và công nghệ

   Cục Tin học hóa

   Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Trung tâm Công nghệ thông tin-Bộ Khoa học và Công nghệ

   Năm 2022

   Kết nối được đưa vào sử dụng

   8

   Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức

   Cục Tin học hóa

   Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Trung tâm tin học-Bộ Nội vụ

   Tháng 12/2023

   Kết nối được đưa vào sử dụng

   9

   Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện

   Cục Tin học hóa

   Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Trung tâm Công nghệ thông tin-Bộ Giao thông vận tải

   Tháng 5/2022

   Kết nối được đưa vào sử dụng

   10

   Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

   Cục Tin học hóa

   Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Cục Công nghệ thông tin-Bộ Tư pháp

   Tháng 5/2022

   Kết nối được đưa vào sử dụng

   11

   Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu an sinh xã hội

   Cục Tin học hóa

   Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Trung tâm thông tin-Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

   Tháng 5/2022

   Kết nối được đưa vào sử dụng

   12

   Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu công bố bản án, quyết định của Tòa án

   Cục Tin học hóa

   Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Văn phòng-Tòa án nhân dân tối cao

   Tháng 6/2022

   Kết nối được đưa vào sử dụng

   13

   Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về giáo dục và đào tạo

   Cục Tin học hóa

   Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Cục Công nghệ thông tin-Bộ Giáo dục và Đào tạo

   Tháng 12/2022

   Kết nối được đưa vào sử dụng

   14

   Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về hồ sơ vụ án của Tòa án nhân dân

   Cục Tin học hóa

   Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Văn phòng-Tòa án nhân dân tối cao

   Tháng 12/2022

   Kết nối được đưa vào sử dụng

   15

   Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu thông tin Quyết định thi hành các biện pháp ngăn chặn đối với công dân đang trong quá trình điều tra; Cơ sở dữ liệu thống kê tư pháp, thống kê tội phạm; các Cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công chức viên chức trong ngành

   Cục Tin học hóa

   Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Cục thống kê tội phạm-Viện kiểm sát nhân dân tối cao

   Tháng 12/2022

   Kết nối được đưa vào sử dụng

   16

   Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

   Cục Tin học hóa

   Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Văn phòng-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

   Tháng 12/2022

   Kết nối được đưa vào sử dụng

   17

   Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu của ngành Tư pháp như Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Cơ sở dữ liệu quốc tịch, Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, Cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý, Cơ sở dữ liệu về các tổ chức hành nghề công chứng, Cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự nói chung

   Cục Tin học hóa

   Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng-Bộ Quốc phòng, Cục Công nghệ thông tin-Bộ Tư pháp

   Tháng 6/2023

   Kết nối được đưa vào sử dụng

   18

   Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các hệ thống của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

   Cục Tin học hóa

   Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

   Tháng 12/2022

   Kết nối được đưa vào sử dụng

   19

   Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các hệ thống của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

   Cục Tin học hóa

   Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

   Tháng 12/2022

   Kết nối được đưa vào sử dụng

   20

   Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu khách hàng vay của Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia-Ngân hàng nhà nước

   Cục Tin học hóa

   Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Cục Công nghệ thông tin, Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia-Ngân hàng nhà nước

   Tháng 12/2022

   Kết nối được đưa vào sử dụng

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn