Quy trình và hồ sơ giải thể thôn, tổ dân phố

Ngày hỏi:09/09/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì quy trình và hồ sơ giải thể thôn, tổ dân phố được quy định ra sao?

  • Quy trình và hồ sơ giải thể thôn, tổ dân phố quy định tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư 14/2018/TT-BNV, cụ thể như sau:

   Sau khi thực hiện Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc Đề án sắp xếp, ổn định dân cư và các trường hợp khác được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập Tờ trình kèm theo Danh sách các hộ gia đình thuộc thôn, tổ dân phố liên quan trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể thôn, tổ dân phố.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn