Quỹ từ thiện, quỹ xã hội tự giải thể khi nào?

Ngày hỏi:02/01/2020

Được biết mới có quy định về hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, cho tôi hỏi theo quy định này thì quỹ xã hội, quỹ từ thiện tự giải thể khi nào? Xin cảm ơn!

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 41 Nghị định 93/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/01/2020) quy định quỹ tự giải thể trong các trường hợp sau đây:

   - Chấm dứt hoạt động theo quy định của điều lệ quỹ;

   - Mục tiêu hoạt động của quỹ đã hoàn thành;

   - Không còn khả năng về tài sản, tài chính để hoạt động.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn