Tiêu chuẩn đối với công trình nghiên cứu phát triển công nghệ được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cấp trung ương

Ngày hỏi:09/10/2019

Tôi có nội dung thắc mắc liên quan đến vấn đề xét thưởng đối với công trình nghiên cứu phát triển công nghệ. Theo quy định mới nhất thì tiêu chuẩn đối với công trình nghiên cứu phát triển công nghệ được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cấp TW được quy định như thế nào?

  • Tiêu chuẩn đối với công trình nghiên cứu nghiên cứu phát triển công nghệ được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cấp TW được quy định tại Mục A Phần II Thủ tục ban hành kèm theo Quyết định 2479/QĐ-BKHCN, cụ thể như sau:

   - Công trình đặc biệt xuất sắc

   Kết quả nghiên cứu của công trình là thành tựu khoa học, công nghệ nổi trội, tiêu biểu, có tính sáng tạo và đổi mới đặc biệt quan trọng về công nghệ hoặc tạo ra được công nghệ mới đạt trình độ tiên tiến quốc tế hoặc khu vực.

   - Công trình có giá trị rất cao về khoa học, công nghệ

   + Giải quyết được những vấn đề then chốt để cải tiến, đổi mới công nghệ, tạo sản phẩm mới hoặc được cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc được công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế có uy tín.

   + Góp phần đặc biệt quan trọng thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tạo điều kiện hình thành và phát triển ngành nghề mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, của ngành kinh tế.

   - Công trình có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển nền kinh tế quốc dân, khoa học, công nghệ hoặc ứng dụng trong thực tiễn có một trong các tác dụng sau:

   + Mang lại hiệu quả kinh tế lớn hoặc tạo ra sản phẩm quốc gia, sản phẩm có thương hiệu xuất khẩu, thay thế hàng nhập khẩu;

   + Làm thay đổi phương thức lao động, sản xuất truyền thống hoặc cải thiện điều kiện và môi trường lao động, sản xuất hoặc góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân;

   + Phát triển công nghệ đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và thế giới đối với ngành, lĩnh vực, địa phương.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn