Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội đối với người có diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội có mẫu như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 11/10/2022

Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội đối với người có diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội có mẫu như thế nào? Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội với người cao tuổi thuộc đối tượng bảo trợ xã hội có mẫu như thế nào? Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng thuộc đối tượng bảo trợ xã hội có mẫu như thế nào?

Mong anh chị tư vấn. Tôi cảm ơn. 

  • 1. Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội đối với người có diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội có mẫu như thế nào?

   Căn cứ mẫu số 1c Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP có quy định như sau:

   Mẫu số 1c

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

   (Áp dụng đối với đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số....)

   THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG

   1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ......................................................................................

   Ngày/tháng/năm sinh: ... I ... I .... Giới tính: ………………. Dân tộc: ................................

   Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số ………………….…….. Cấp ngày .../ ... / ....

   Nơi cấp: ............

   2. Hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

   Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? .............................................................................

   3. Có thẻ BHYT không? □ Không □ Có

   4. Thuộc hộ nghèo, cận nghèo không? □ Không □ Có

   5. Tình trạng hôn nhân? (Ghi rõ: Không có chồng/vợ; có chồng/vợ đã chết hoặc mất tích theo quy định) …………………………………………………………………………………………

   6. Số con đang nuôi người. Trong đó dưới 16 tuổi người; từ 16 đến 22 tuổi đang học phổ thông, học nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ... người.

   7. Thông tin về con thứ nhất (Ghi cụ thể họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở, tình trạng đi học, chế độ chính sách đang hưởng)

   8. Thông tin con thứ hai trở đi (Khai đầy đủ thông tin như con thứ nhất)...

   ....................................................................................................................................

   Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.

   Thông tin người khai thay

   Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số:.

   Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: ………….

   Mối quan hệ với đối tượng: ……………….

   Địa chỉ: ……………………………………….

   Ngày .... tháng .... năm ...

   NGƯỜI KHAI

   (Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay)

   XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

   Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn đã tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các giấy tờ kèm theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của ông (bà) .......................... là đúng.


   CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
   (Ký, ghi rõ họ tên)

   Ngày .... tháng .... năm ...
   CHỦ TỊCH
   (Ký tên, đóng dấu)

   2. Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội với người cao tuổi thuộc đối tượng bảo trợ xã hội có mẫu như thế nào?

   Theo mẫu số 1d Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP có quy định như sau:

   Mẫu số 1d

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

   (Áp dụng đối với đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định số ....)

   THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG

   1. Họ và tên (Viết chữ in hoa). .......................................................................................

   Ngày/tháng/năm sinh: .../... / .... Giới tính: ………………….. Dân tộc: ..............................

   Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số ……………………… Cấp ngày .../ ... / ....

   Nơi cấp: ..............

   2. Hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

   Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? .............................................................................

   3. Có thẻ BHYT không? □ Không □ Có

   4. Đang hưởng chế độ nào sau đây:

   Lương hưu/Trợ cấp BHXH hàng tháng: ..............đồng. Hưởng từ tháng …………/ .......

   Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng: ……………. đồng. Hưởng từ tháng …………../ ......

   Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng: ……….. đồng. Hưởng từ tháng……./ ……..

   Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác: ………….. đồng. Hưởng từ tháng ……/ ……………

   5. Thuộc hộ nghèo, cận nghèo không? □ Không □ Có

   6. Có khuyết tật không? □ Không □ Có

   - Giấy xác nhận khuyết tật số …………… Ngày cấp: ….............. Nơi cấp: ......................

   - Dạng tật: ...................................................................................................................

   - Mức độ khuyết tật: .....................................................................................................

   7. Tình trạng hôn nhân? (Ghi rõ: Không có chồng/vợ; có chồng/vợ đã chết hoặc mất tích theo quy định) ………………………………………………………………………………………………

   8. Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng (Nếu có, ghi cụ thể họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi ở, việc làm, thu nhập): ……………………………………………………………………………………

   9. Quá trình hoạt động của bản thân (Không bắt buộc): ..................................................

   Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.

   Thông tin người khai thay

   Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số:.

   Ngày cấp: …………………………………….

   Nơi cấp: ………………………………………

   Mối quan hệ với đối tượng: …………………

   Địa chỉ: …………………………………………

   Ngày .... tháng .... năm ...

   NGƯỜI KHAI

   (Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay)

   XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

   Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn đã tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các giấy tờ kèm theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của ông (bà) ............................................... là đúng.


   CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
   (Ký, ghi rõ họ tên)

   Ngày .... tháng .... năm ...
   CHỦ TỊCH
   (Ký tên, đóng dấu)

   3. Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng thuộc đối tượng bảo trợ xã hội có mẫu như thế nào?

   Tại mẫu số 1đ Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP có quy định như sau:

   Mẫu số 1đ

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

   (Áp dụng đối với đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định số .....)

   THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG

   1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ......................................................................................

   Ngày/tháng/năm sinh: ... I... I.... Giới tính: ……………………… Dân tộc: .........................

   Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số ………………….. cấp ngày .../ ... / ....

   Nơi cấp: ................

   2. Hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

   Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? .............................................................................

   3. Tình trạng đi học

   □ Chưa đi học (Lý do: .................................................................................................. )

   □ Đã nghỉ học (Lý do: ................................................................................................... )

   □ Đang đi học (Ghi cụ thể): ........................................................................................... )

   4. Có thẻ BHYT không? □ Không □ Có

   5. Đang hưởng chế độ nào sau đây:

   Lương hưu/Trợ cấp BHXH hàng tháng: ... đồng. Hưởng từ tháng .../ ……….

   Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng: .... đồng. Hưởng từ tháng ……/ …………

   Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng:.... đồng. Hưởng từ tháng..../ …...

   Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác: …….. đồng. Hưởng từ tháng ……/ …….

   6. Thuộc hộ nghèo không? □ Không □ Có

   7. Giấy xác nhận khuyết tật số …………. Ngày cấp : …………….. Nơi cấp ......................

   - Dạng tật: ...................................................................................................................

   - Mức độ khuyết tật: .....................................................................................................

   8. Có tham gia làm việc không? □ Không □ Có

   a) Nếu có thì đang làm gì …………………, thu nhập hàng tháng ………….. đồng

   b) Nếu không thì ghi lý do: ...........................................................................................

   9. Tình trạng hôn nhân : ................................................................................................

   10. Số con (Nếu có):... người. Trong đó, dưới 36 tháng tuổi: ………… người.

   11. Khả năng tự phục vụ? .............................................................................................

   12. Cá nhân/hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng: ......................................

   Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.

   Thông tin người khai thay

   Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số:….

   Ngày cấp: ………………………………………

   Nơi cấp: …………………………………………

   Mối quan hệ với đối tượng: …………………..

   Địa chỉ: ………………………………………….

   Ngày .... tháng .... năm ...

   NGƯỜI KHAI

   (Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay)

   XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

   Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn đã tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các giấy tờ kèm theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của ông (bà) ................................................. là đúng.


   CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
   (Ký, ghi rõ họ tên)

   Ngày .... tháng .... năm ...
   CHỦ TỊCH
   (Ký tên, đóng dấu)

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn