Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gì trong công tác quản lý thanh niên ?

26/04/2022

Theo quy định mới thì công tác quản lý thanh niên của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được quy định như thế nào?

  • Căn cứ theo Khoản 2 Điều 40 Luật Thanh niên 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) quy định về trách nhiệm quản lý thanh niên của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh như sau:

   - Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên tại địa phương;

   - Lồng ghép các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển thanh niên khi xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hằng năm và từng giai đoạn;

   - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên;

   - Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên khi đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục, y tế, tư vấn sức khỏe, cơ sở hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao;

   - Quản lý, khai thác và công bố dữ liệu thống kê về thanh niên, chỉ số phát triển thanh niên tại địa phương;

   - Thực hiện công tác thống kê, thông tin, hằng năm báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên, gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ;

   - Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về thanh niên;

   - Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp dưới thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

   Trên đây là trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong công tác quản lý thanh niên theo quy định của Luật Thanh niên 2020.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn