Xã đặc biệt khó khăn

Ngày hỏi:28/11/2013

Xã tôi được công nhận là xã đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 1/3/2011. Các chế độ được thực hiện đúng theo quy định cho đến tháng 2/2012 thì bị tạm ngưng vì Sở Tài chính cho rằng đã có Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 23/2/2012 phê duyệt danh sách các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2010. Sở Tài chính cho rằng xã Phú Cần đã ra khỏi vùng có điều kiện KT- XH đặc biệt khó khăn. Do bị cắt chế độ nên một số công chức đã làm văn bản hỏi Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh thì được biết, Phú Cần vẫn được hưởng mọi chế độ theo Nghị định 116. Tôi muốn được hỏi, từ tháng 3/2012 - 9/2013, xã Phú Cần có được hưởng chế độ theo Nghị định 116 nữa không? Tại sao cùng chung đối tượng mà lực lượng vũ trang thì vẫn được hưởng cho đến tháng 9/2013 còn giáo viên, công chức, viên chức lại bị cắt?

    • Thông tư liên tịch số 08/2011/ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn quy định: Trong thời gian Thủ tướng Chính phủ chưa ban hành quyết định mới thay thế các quyết định phê duyệt danh mục các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2006 - 2010 thì danh mục các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc phạm vi áp dụng các chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP vẫn được tiếp tục thực hiện. Đối chiếu với Quyết định số 231/2012 ngày 23/2/1012 của Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2010 quy định: 1. Đưa xã Luân Mai, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An; xã Cao Trĩ thuộc huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn; xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam ra khỏi danh sách ban hành kèm theo Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển KT- XH các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II). 2. Đưa xã Kim Đa, xã Hữu Dương, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An ra khỏi danh sách ban hành kèm theo Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 19/5/2008 về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II. Vì trong Quyết định 231 của Chính phủ không đưa xã Phú Cần ra khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn nên vẫn được hưởng chế độ theo Nghị định 116.


    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn