Xóa đói giảm nghèo

Ngày hỏi:14/04/2015
Xin cho biết, tính đến năm 2015, toàn thành phố Hà Nội có bao nhiêu hộ nghèo? Thành phố đã có những chính sách gì cho việc xóa đói giảm nghèo năm 2015 cũng như những năm tiếp theo? Xin cảm ơn! Người hỏi: Ngô Anh Tâm ( 14:25 14/04/2015)
  • -Theo chuẩn nghèo, cận nghèo của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015, tại thời điểm tháng 01/2015, toàn Thành phố có: 34.409 hộ nghèo, với 147.589 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 1,91% tổng số hộ dân cư; Có 44.639 hộ cận nghèo, với 163.616 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 2,48% tổng số hộ dân, trong đó có 181 hộ cận nghèo có thành viên đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc diện người có công và 6.882 hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

   - Với mục tiêu: Thực hiện giảm nghèo nhanh, bền vững; giảm dần khoảng cách chênh lệch về đời sống giữa các khu vực thành thị - nông thôn – miền núi; Chú trọng việc hỗ trợ giảm nghèo tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao; xã miền núi; xã giữa sông; xã, thôn đặc biệt khó khăn; Phấn đấu giảm 3.500 hộ nghèo, tương đương giảm tỷ lệ hộ nghèo của Thành phố so với năm 2014 là 0,2% và không còn xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25%, ngày 15/01/2015, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2015.

   Theo Kế hoạch 20, các giải pháp được UBND TP Hà Nội thực hiện gồm: Hỗ trợ hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo bền vững (tín dụng ưu đãi, dự án khuyến công, khuyến nông, đào tạo nghề,..); Thực hiện tốt các chính sách xã hội; Hỗ trợ các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, xã miền núi, xã giữa sông, xã, thôn đặc biệt khó khăn; Hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ cơ bản của xã hội; Huy động các nguồn lực xã hội; Truyền thông, nâng cao năng lực cho thành viên Ban Chỉ đạo trợ giúp người nghèo và cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp.

   UBND TP Hà Nội sẽ tổ chức điều tra tình hình đời sống, thu nhập của các hộ gia đình làm cơ sở xây dựng, đề xuất chuẩn nghèo, cận nghèo mới TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn