Biểu mẫu Bảng tổng hợp số liệu báo cáo về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính được quy định như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 04/03/2023

Xin hỏi mẫu Bảng tổng hợp số liệu báo cáo về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính như thế nào? - Câu hỏi của Thanh Hoàng (Nghệ An).

  • Biểu mẫu Bảng tổng hợp số liệu báo cáo về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính được quy định như thế nào?

   Căn cứ Biểu mẫu số 02 Phụ lục Mẫu đề cương báo cáo và biểu mẫu tổng hợp số liệu báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BTP như sau:

   BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH

   (Kèm theo Báo cáo số: …../BC-….(1) ngày …/…./…. của ....(2))

   STT

   Biện pháp xử lý hành chính

   Tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị

   Tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

   Tổng số người chưa thành niên được áp dụng biện pháp thay thế quản lý tại gia đình

   Tổng số người chưa thành niên được áp dụng biện pháp thay thế giáo dục dựa vào cộng đồng

   Tình hình tổ chức thi hành quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

   Tổng số đối tượng đang chấp hành quyết định

   Tổng số đối tượng được tạm đình chỉ chấp hành quyết định

   Tổng số đối tượng được giảm thời hạn chấp hành quyết định

   Tổng số đối tượng được hoãn chấp hành quyết định

   Tổng số đối tượng được miễn chấp hành quyết định

   Tổng số đối tượng được miễn chấp hành thời gian còn lại

   (1)

   (2)

   (3)

   (4)

   (5)

   (6)

   (7)

   (8)

   (9)

   (10)

   (11)

   (12)

   1

   Giáo dục tại xã, phường, thị trấn

   Không áp dụng

   Không áp dụng

   Không áp dụng

   Không áp dụng

   2

   Đưa vào trường giáo dưỡng

   Không áp dụng

   3

   Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

   Không áp dụng

   Không áp dụng

   4

   Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

   Không áp dụng

   Không áp dụng

   Giải thích biểu mẫu số 02:

   (*) Biểu mẫu này dùng để tổng hợp số liệu báo cáo về việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

   (1) Chữ viết tắt tên của cơ quan lập báo cáo.

   (2) Tên của cơ quan lập báo cáo.

   Cột (5) Chỉ áp dụng đối với biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường thị trấn.

   Cột (6) Chỉ áp dụng đối với biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng.

   Cột (9), (10), (11) Chỉ áp dụng đối với các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

   - Báo cáo của UBND cấp tỉnh: Ghi đầy đủ số liệu (từ cột (3) đến cột (12)) đối với tất cả các biện pháp xử lý hành chính đã thực hiện trong kỳ báo cáo trên địa bàn;

   - Báo cáo của UBND cấp huyện: Ghi đầy đủ số liệu đối với tất cả các biện pháp xử lý hành chính đã thực hiện trong kỳ báo cáo trên địa bàn;

   - Báo cáo của UBND cấp xã: Ghi đầy đủ số liệu đối với biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường thị trấn đã thực hiện trong kỳ báo cáo trên địa bàn;

   - Báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Ghi đầy đủ số liệu đối với biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đã thực hiện trong kỳ báo cáo trên phạm vi toàn quốc;

   - Báo cáo của Bộ Công an: Ghi đầy đủ số liệu đối với các biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường thị trấn, đưa vào trường giáo dưỡng và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đã thực hiện trong kỳ báo cáo trên phạm vi toàn quốc;

   - Báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao: Ghi đầy đủ số liệu đối với các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và biện pháp thay thế giáo dục dựa vào cộng đồng đã thực hiện trong kỳ báo cáo trên phạm vi toàn quốc.


   (Hình từ Internet)

   Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gồm những báo cáo gì?

   Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 01/2023/TT-BTP quy định về chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính như sau:

   Chế độ báo cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ, thời hạn gửi báo cáo định kỳ

   1. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gồm:

   a) Báo cáo định kỳ hằng năm nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin tổng hợp, toàn diện để phục vụ công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, được thực hiện theo một chu kỳ xác định và lặp lại nhiều lần; bao gồm các thành phần nội dung quy định tại Điều 5 Thông tư này;

   b) Báo cáo chuyên đề nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin có tính chuyên sâu thuộc lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính để phục vụ công tác quản lý nhà nước, được thực hiện một hoặc nhiều lần trong khoảng thời gian nhất định.

   Báo cáo chuyên đề được thực hiện bằng văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính của cơ quan, người có thẩm quyền, bao gồm các thành phần nội dung quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước (sau đây viết tắt là Nghị định số 09/2019/NĐ-CP);

   c) Báo cáo đột xuất nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin về vấn đề phát sinh đột xuất trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền để phục vụ công tác quản lý nhà nước.

   Báo cáo đột xuất được thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản hành chính của cơ quan, người có thẩm quyền, bao gồm các thành phần nội dung quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

   Theo đó, việc báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thực hiện dưới các chế độ báo cáo như:

   - Báo cáo định kỳ hằng năm nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin tổng hợp, toàn diện để phục vụ công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính.

   - Báo cáo chuyên đề nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin có tính chuyên sâu thuộc lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính để phục vụ công tác quản lý nhà nước, được thực hiện một hoặc nhiều lần trong khoảng thời gian nhất định.

   - Báo cáo đột xuất nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin về vấn đề phát sinh đột xuất trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền để phục vụ công tác quản lý nhà nước.

   Hình thức thể hiện báo cáo định kỳ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính là hình thức nào?

   Theo Điều 4 Thông tư 01/2023/TT-BTP quy định về hình thức báo cáo định kỳ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính như sau:

   Hình thức báo cáo và phương thức gửi, nhận báo cáo

   1. Báo cáo được thể hiện bằng một trong các hình thức sau:

   a) Báo cáo bằng văn bản (là bản có chữ ký, họ tên của Thủ trưởng cơ quan báo cáo và đóng dấu phát hành theo quy định). Các biểu mẫu tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo phải được đóng dấu giáp lai;

   b) Báo cáo bằng văn bản điện tử có chữ ký số.

   2. Báo cáo được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau:

   a) Gửi trực tiếp;

   b) Gửi qua dịch vụ bưu chính;

   c) Gửi qua fax;

   d) Gửi qua hệ thống thư điện tử dưới dạng tệp ảnh (định dạng PDF) hoặc văn bản điện tử có ký số;

   đ) Gửi qua Hệ thống văn bản và Điều hành;

   e) Phương thức khác theo quy định của pháp luật.

   Theo đó, báo cáo định kỳ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thể hiện bằng hình thức: Báo cáo bằng văn bản hoặc Báo cáo bằng văn bản điện tử có chữ ký số.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn