Chế tài xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức cục thuế xuất nhập khẩu

Ngày hỏi:10/10/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về kiểm soát nội bộ đối với cán bộ công chức cục thuế xuất nhập khẩu. Cho tôi hỏi chế tài xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức cục thuế xuất nhập khẩu được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi

 • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 70/QĐ-TXNK năm 2018 thì chế tài xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức cục thuế xuất nhập khẩu như sau:

  1.1. Trường hợp vi phạm giờ làm việc

  a. Trường hợp đến muộn, về sớm hoặc vắng mặt trong giờ làm việc khi chưa được sự đồng ý của Lãnh đạo thì xử lý như sau:

  - Vi phạm lần đầu, Lãnh đạo Phòng có trách nhiệm nhắc nhở;

  - Vi phạm lần 02, Lãnh đạo Phòng có trách nhiệm phê bình;

  - Vi phạm lần 03 - xếp loại B, lần 04 - xếp loại C và từ 04 lần trở lên xếp loại D của tháng đó hoặc tháng phát hiện vi phạm.

  b. Trường hợp CBCC không đến cơ quan làm việc khi chưa được sự đồng ý của Lãnh đạo: 1 ngày làm việc/tháng - xếp loại B; 1,5 ngày làm việc/tháng - xếp loại C; 02 ngày làm việc/tháng - xếp loại D và từ 03 đến 05 làm việc/tháng thì áp dụng hình thức xử lý kỷ luật Khiển trách.

  1.2. Trường hợp không tham gia các cuộc họp, hội nghị; đến muộn khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa hay ban tổ chức thì xử lý như sau:

  - Vi phạm lần đầu, Lãnh đạo Phòng có trách nhiệm nhắc nhở;

  - Vi phạm lần 02, Lãnh đạo Phòng có trách nhiệm phê bình;

  - Vi phạm lần 03 - xếp loại B, lần 04 - xếp loại C và từ 04 lần trở lên xếp loại D của tháng đó hoặc tháng phát hiện vi phạm.

  1.3. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật Khiển trách đối với trường hợp CBCC xử lý văn bản chậm so với thời gian quy định tại các Điều 23, Điều 24, Điều 25 Quy chế làm việc của Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 3333/QĐ-TCHQ ngày 06/10/2016 của Tổng cục Hải quan mà không có lý do chính đáng (Sau khi nhận văn bản, chuyên viên đề xuất phải nghiên cứu văn bản và báo cáo Lãnh đạo Phòng nếu có vướng mắc. Hết thời hạn xử lý hoặc sát ngày hết hạn mới báo cáo vướng mắc không được coi là “có lý do chính đáng”.)

  Lưu ý: Đối với các văn bản hoặc Thông báo kết luận đã có ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, chỉ đạo của Cục trưởng thì thực hiện theo thời hạn đã được chỉ đạo, không áp dụng quy định tại khoản này.

  1.4. Trường hợp CBCC xử lý công việc, xử lý văn bản không đảm bảo chất lượng do không đúng thể thức văn bản, sai lỗi chính tả

  - 01 - 05 văn bản/tháng: Lãnh đạo Phòng có trách nhiệm nhắc nhở.

  - Trường hợp sau khi Lãnh đạo Phòng đã nhắc nhở nếu tiếp tục vi phạm 06 - 10 văn bản/tháng - xếp loại B

  - Trên 10 văn bản/tháng - xếp loại C

  1.5. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật Khiển trách đối với trường hợp CBCC xử lý công việc, xử lý văn bản không đảm bảo chất lượng do không nghiên cứu kỹ hồ sơ, chưa đúng nội dung cần giải quyết.

  1.6. Trường hợp CBCC không tuân theo chỉ đạo của cấp trên, không tuân thủ chế độ báo cáo hoặc không báo cáo để vụ việc vướng mắc, tồn tại kéo dài

  - Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật Cảnh cáo đối với trường hợp CBCC không tuân theo chỉ đạo của cấp trên.

  - Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật Khiển trách đối với trường hợp CBCC không tuân thủ chế độ báo cáo hoặc không báo cáo kịp thời để vụ việc vướng mắc, tồn tại kéo dài.

  1.7. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật Cảnh cáo đối với trường hợp CBCC gây phiền hà, sách nhiễu, có dấu hiệu tiêu cực (sau khi đã kiểm tra) và xem xét xử lý theo tính chất vụ việc cụ thể theo quy định của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.

  Trên đây là quy định về chế tài xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức cục thuế xuất nhập khẩu.

  Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn