Mẫu biên bản về tình trạng sức khoẻ người phải chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng

Ngày hỏi:20/01/2022

Cho tôi hỏi, mẫu biên bản về tình trạng sức khoẻ người phải chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng như nào? Biên bản giao, nhận người phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng sử dụng mẫu nào? Mong được hỗ trợ theo quy định mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Mẫu biên bản về tình trạng sức khoẻ người phải chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng
   (ảnh minh họa)
  • Mẫu biên bản về tình trạng sức khoẻ người phải chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng

   Theo Mẫu 3 Phần IV Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định về mẫu biên bản về tình trạng sức khoẻ người phải chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng như sau:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   BIÊN BẢN

   Về tình trạng sức khỏe người phải chấp hành quyết định đưa vào(1)………….. *

   Hôm nay, vào hồi.... giờ…… ngày….. tháng.... năm……. tại(2)………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………

   Chúng tôi gồm:

   Bên giao

   1. Đồng chí:……………………………………………..; Chức vụ: ……………………………………

   2. Đồng chí:……………………………………………..; Chức vụ: ……………………………………

   Bên nhận

   1. Đồng chí:……………………………………………..; Chức vụ: ……………………………………

   2. Đồng chí:……………………………………………..; Chức vụ: ……………………………………

   Cán bộ y tế, người chứng kiến

   ………………………………………………………………………………………………

   Tiến hành lập biên bản xác nhận tình trạng sức khỏe của người có quyết định đưa vào……………………………. có lai lịch như sau:

   Họ và tên:……………………; Giới tính:…………………..; Tên gọi khác: …………………………..

   Ngày, tháng, năm sinh: ………/………/………..

   Số định danh cá nhân/CMND/CCCD:………………….; ngày cấp: ……./……../………;

   nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………

   Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………….

   Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………….

   Hành vi vi phạm pháp luật: ………………………………………………………………………………

   Đã có Quyết định đưa vào (1)…………………… số QĐ-TA ………. ngày …./…../…… của TAND…………………………………………………………

   Vào(1) ………………………ngày ….../…../……; Thời hạn: …………. tháng.

   TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE:

   ……………………………………………………………………………………………………………..

   ……………………………………………………………………………………………………………..

   Biên bản lập xong hồi ……………. giờ ……………………….ngày …. tháng …..năm ……, đã đọc lại cho mọi người có mặt nghe, không ai có ý kiến gì khác và cùng ký tên dưới đây (kèm theo Biên bản giao nhận ngày .../.../...).

   BÊN GIAO
   (Ký, ghi rõ họ và tên)

   BÊN NHẬN
   (Ký, ghi rõ họ và tên)

   NGƯỜI CHỨNG KIẾN
   (Ký, ghi rõ họ và tên)

   CÁN BỘ Y TẾ
   (Ký, ghi rõ họ và tên)


   Nơi nhận:
   - ……….;
   - Lưu:….., hồ sơ……..

   Ghi chú:

   * Mẫu này được sử dụng để lập biên bản về tình trạng sức khỏe của người phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, quy định tại Điều 9 Nghị định số 140/2021/NĐ-CP.

   (1) Ghi “trường giáo dưỡng” hoặc “cơ sở giáo dục bắt buộc”.

   (2) Ghi địa điểm lập biên bản.

   Mẫu biên bản giao, nhận người phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

   Tại Mẫu 4 Phần IV Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định về mẫu biên bản giao, nhận người phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   BIÊN BẢN

   Giao, nhận(1)……………………………..………….. *

   Hôm nay, vào hồi….. giờ…… ngày …..tháng …..năm ……. tại(2) ……………………………………

   Bên giao

   Ông (bà):………………………………………………..; Chức vụ: ……………………………………

   Cơ quan, đơn vị ………………………………………………………………………………………….

   Giấy CMCA số:…………………….. cấp ngày …./…../ ……… cơ quan cấp: ……………………..

   Giấy giới thiệu số:……………….. …ngày …../……/…….. của ………………………………

   Bên nhận

   Ông (bà):………………………………………………..; Chức vụ: ……………………………………

   Cơ quan, đơn vị ………………………………………………………………………………………….

   Giấy CMCA số:…………………….. cấp ngày …./…../……… cơ quan cấp: ……………………..

   Tiến hành lập biên bản giao, nhận(1) …………………………………. có lai lịch như sau:

   Họ và tên:……………………; Giới tính:…………………..; Tên gọi khác: …………………………..

   Ngày, tháng, năm sinh: ………./……./……..

   Số định danh cá nhân/CMND/CCCD:…………………., ngày cấp: …....../…….../………;

   nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………

   Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………….

   Hành vi vi phạm pháp luật: ……………………………………………………………………………..

   Đã có Quyết định đưa vào(3) …………………………… số ………/QĐ-TA …….. ngày ..../..../…. của TAND …………………………………………………..

   Tình trạng sức khỏe của đối tượng khi bàn giao: …………………………………………………….

   Lý do giao, nhận: ………………………………………………………………………………………….

   Kèm theo biên bản này gồm: ……………………………………………………………………………

   Biên bản lập xong hồi……. giờ……. ngày……. tháng…… năm………, đã đọc lại cho mọi người có mặt cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác và ký tên dưới đây.

   BÊN GIAO
   (Ký, ghi rõ họ và tên)

   BÊN NHẬN
   (Ký, ghi rõ họ và tên)


   Nơi nhận:
   - ……..;
   - Lưu:….., hồ sơ…….

   Ghi chú:

   * Mẫu này được sử dụng để người có thẩm quyền ghi lại nội dung buổi làm việc giao, nhận học sinh, trại viên, quy định tại Điều 14 (nếu là học sinh), Điều 28 (nếu là trại viên) Nghị định số 140/2021/NĐ-CP.

   (1) Ghi “học sinh” hoặc” trại viên”.

   (2) Ghi địa điểm lập biên bản.

   (3) Ghi “trường giáo dưỡng” hoặc “cơ sở giáo dục bắt buộc”.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn