Mẫu biên bản về việc vi phạm nội quy trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc

Ngày hỏi:20/01/2022

Cho tôi hỏi, mẫu biên bản về việc vi phạm nội quy trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc như nào? Biên bản giao nhận học sinh, trại viên về gia đình giải quyết việc tang hoặc trường hợp khó khăn đặc biệt sử dụng mẫu nào? Mong được hỗ trợ theo quy định mới nhất. 

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Mẫu biên bản về việc vi phạm nội quy trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc

   Tại Mẫu 7 Phần IV Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định về mẫu biên bản về việc vi phạm nội quy trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc như sau:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   BIÊN BẢN

   Về việc vi phạm nội quy ……………..(1)

   Hôm nay, vào hồi.... giờ.... ngày…… tháng….. năm……. tại(2)………………………………………

   Chúng tôi gồm:

   1. ……………………………………………………………………………………………………………

   2. ……………………………………………………………………………………………………………

   Có sự chứng kiến của……………………………………….. thuộc: ................................................

   Tiến hành lập biên bản về việc vi phạm nội quy (1) ……………………………………… đối với(3)……………………………… có lai lịch sau đây:

   Họ và tên:……………………; Giới tính:…………………..; Tên gọi khác: …………………………..

   Ngày, tháng, năm sinh: ………./………/………

   Số định danh cá nhân/CMND/CCCD:………………….; ngày cấp: ………./………./…………;

   nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………

   Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………….

   Hành vi vi phạm pháp luật: ………………………………………………………………………………

   Đưa đi (1) …………………….ngày ……/..../….. theo Quyết định số .../QĐ-TA ngày ..../.../…./ của TAND ……………………………………………………………..

   Vào(1) …………………………………. ngày ……./..../....; Thời hạn: ………… tháng

   Đang ở ……………………………………………………………………………………………………

   Đã có hành vi vi phạm nội quy như sau: ……………………………………………………………….

   ………………………………………………………………………………………………………………

   Biên bản lập xong hồi ……..giờ .... ngày... tháng ... năm ..., đã đọc lại cho mọi người có mặt nghe, không ai có ý kiến gì khác và cùng ký tên dưới đây.

   NGƯỜI CHỨNG KIẾN
   (Ký, ghi rõ họ và tên)

   NGƯỜI BỊ LẬP BIÊN BẢN
   (Nếu có ý kiến thì ghi trước khi ký)

   CÁN BỘ LẬP BIÊN BẢN
   (Ký, ghi rõ họ và tên)

   - Lưu: ...., hồ sơ…….

   Ghi chú:

   * Mẫu này được sử dụng để người có thẩm quyền ghi lại nội dung vi phạm nội quy trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

   (1) Ghi “trường giáo dưỡng” hoặc “cơ sở giáo dục bắt buộc”.

   (2) Ghi địa điểm lập biên bản.

   (3) Ghi “học sinh” hoặc “trại viên”.

   Mẫu biên bản giao nhận học sinh, trại viên về gia đình giải quyết việc tang hoặc trường hợp khó khăn đặc biệt

   Theo Mẫu 8 Phần IV Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định về mẫu biên bản giao nhận học sinh, trại viên về gia đình giải quyết việc tang hoặc trường hợp khó khăn đặc biệt

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   BIÊN BẢN

   Về việc giao nhận(1)……….. được về gia đình*

   Hôm nay, vào hồi....giờ....ngày……. tháng……. năm……. tại(2)………………………….

   ………………………………………………………………………………………………………..

   Chúng tôi gồm:

   I. Bên giao (Đại diện(3)……………………………………………. )

   1. Ông (bà):………………………………………………………..; Chức vụ: ………………………….

   2. Ông (bà):………………………………………………………..; Chức vụ: ………………………….

   II. Bên nhận (Đại diện thân nhân(1)…………………………..)

   1. Ông (bà):…………………………………………………………………………………………………

   Số định danh cá nhân/CMND/CCCD:………………….; ngày cấp: …...../……../………;

   nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………

   Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………….

   Quan hệ với(1)……………………………………………………………………………………………

   2. Ông (bà): ……………………………………………………………………………………………..

   Số định danh cá nhân/CMND/CCCD:………………….; ngày cấp: ………../………./…………;

   nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………

   Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………….

   Quan hệ với(1)……………………………………………………………………………………………

   Tiến hành lập biên bản giao, nhận (1)…………………………………………… có lai lịch như sau:

   Họ và tên:……………………; Giới tính:…………………..; Tên gọi khác: …………………………..

   Ngày, tháng, năm sinh: ………./………/………

   Số định danh cá nhân/CMND/CCCD:………………….; ngày cấp: ………./……../……….;

   nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………

   Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………….

   Hành vi vi phạm: …………………………………………………………………………………………

   Đưa đi (3) ……………………………ngày ……./…..../…… theo Quyết định số .../QĐ-TA ngày ……/……/……. của TAND ………………………………………………..

   Vào(3) …………………………ngày …./…../……..; Thời hạn: …………………..tháng.

   Lý do giao, nhận(4): ………………………………………………………………………………………..

   Biên bản lập xong hồi giờ….. phút... ngày....tháng….. năm ……, đã đọc lại cho mọi người có mặt nghe, không ai có ý kiến gì khác và cùng ký tên dưới đây.

   ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
   (Ký, ghi rõ họ và tên)

   ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
   (Ký, ghi rõ họ và tên)

   - Lưu: hồ sơ……

   Ghi chú:

   * Mẫu này được sử dụng để người có thẩm quyền ghi lại nội dung giao, nhận học sinh hoặc trại viên được giải quyết cho về gia đình để giải quyết việc tang của thân nhân hoặc trường hợp khó khăn đặc biệt, quy định tại Điều 26 (nếu là học sinh), Điều 41 (nếu là trại viên) Nghị định số: 140/2021/NĐ-CP.

   (1) Ghi “học sinh” hoặc “trại viên”.

   (2) Ghi địa điểm lập biên bản.

   (3) Ghi “trường giáo dưỡng” hoặc “cơ sở giáo dục bắt buộc”.

   (4) Ghi cụ thể lý do: giải quyết việc tang của thân nhân học sinh, trại viên hoặc gia đình học sinh, trại viên đang có khó khăn đặc biệt.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn