Ao hồ sử dụng lâu năm có được đền bù khi giải tỏa không?

26/04/2022

Gần nhà tôi có 1 đầm chứa nước của ủy ban nhân dân xã sử dụng cho hệ thống thủy lợi tưới tiêu của xã. năm 1988 nhà tôi có đắp bờ ngăn 2 đầu và làm ao sử dụng nuôi thủy sản cho tới nay. trong quá trình đắp đập và nuôi thủy sản gia đình tôi không làm cản trở dòng chảy nước vẫn lưu thông bình thường, không có tranh chấp. nhưng ao đó cũng không có xác nhận xử dụng của xã hay huyện. mà chỉ là ao nhà tôi tự ngăn hồ để sử dụng. nay nhà tôi bị giải tỏa vì có sân golf và khu nghỉ dưỡng đang chuẩn bị xây dựng vậy cho tôi hỏi cái ao đó tôi sử dụng lâu năm rồi có được đền bù hay không?

  • Về nguyên tắc người sử dụng đất hợp pháp mới là người được bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất, nếu toàn bộ diện tích ao đó vẫn thuộc quyền quản lý của UBND xã thì gia đình bạn không được bồi thường về giá trị quyền sử dụng đất.

   Tuy nhiên gia đình bạn vẫn được bồi thường đền bù với phần công sức cái tạo, tôn tạo ao đầm đó theo quy định về trường hợp Nhà nước thu hồi đất tại Nghị định số 47/2014/NĐ- CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Đất đai năm 2013.

   Bạn có thể tham khảo một số quy định sau:

   Điều 7. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân

   Việc bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 80 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

   1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai thì được bồi thường về đất, cụ thể như sau:

   a) Đối với đất sử dụng có thời hạn thì được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng với đất thu hồi; thời hạn sử dụng đất được bồi thường là thời hạn sử dụng còn lại của đất thu hồi; nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền và được xác định như sau:

   Trong đó:

   Tbt= (GxS)/T1xT2

   Tbt: Số tiền được bồi thường;

   G: Giá đất cụ thể tại thời điểm có quyết định thu hồi đất; nếu đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì G là giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, nếu đất được Nhà nước cho thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thì G là giá đất cụ thể tính tiền thuê đất;

   S: Diện tích đất thu hồi;

   T1: Thời hạn sử dụng đất;

   T2: Thời hạn sử dụng đất còn lại;

   b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được bồi thường bằng đất mà có nhu cầu sử dụng với thời hạn dài hơn thời hạn sử dụng còn lại của đất thu hồi thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tăng thời hạn sử dụng nhưng người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thời gian được tăng theo quy định của pháp luật về đất đai.

   2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có) theo quy định tại Điều 3 của Nghị định này.

   3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng thì được bồi thường về đất. Căn cứ vào điều kiện thực tế, quỹ đất tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể việc bồi thường.

   4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất phi nông nghiệp khác có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài mà có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định của pháp luật khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất theo giá đất ở.

   5. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà có nguồn gốc do lấn, chiếm, khi Nhà nước thu hồi đất nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước giao đất ở mới có thu tiền sử dụng đất hoặc bán nhà ở tái định cư. Giá đất ở tính thu tiền sử dụng đất, giá bán nhà ở tái định cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn