Họp hội nghị nhà chung cư thường niên vào tháng 12 có đúng luật?

26/04/2022

Tôi có thắc mắc về thời gian họp thường niên của hội nghị nhà chung cư là vào tháng 12 hàng năm có đúng hay không? Vừa rồi có họp hội nghị nhà chung cư lần đầu và quyết định như vậy. Nhưng tôi lại có ý kiến khác nên mới nhờ tư vấn quy định của pháp luật.

  • Khoản 5 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BXD (sửa đổi Điều 13 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD) quy định như sau:

   “Điều 13. Hội nghị nhà chung cư lần đầu

   4. Hội nghị nhà chung cư lần đầu quyết định các nội dung sau đây:

   a) Quy chế họp hội nghị nhà chung cư (bao gồm họp lần đầu, họp thường niên và họp bất thường);"

   Theo quy định này, tại hội nghị nhà chung cư lần đầu sẽ quyết định về thời gian họp hội nghị nhà chung cư thường niên. Pháp luật không quy định cụ thể về thời gian họp, vấn đề này hoàn toàn do những người tham gia hội nghị nhà chung cư lần đầu thống nhất thông qua.

   Mà Khoản 6 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BXD (sửa đổi Điều 16 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD) lại quy định:

   “Điều 16. Thành phần tham dự và việc biểu quyết tại hội nghị nhà chung cư

   5. Mọi quyết định của hội nghị tòa nhà chung cư, cụm nhà chung cư được thông qua theo nguyên tắc đa số bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu; nội dung cuộc họp phải được lập thành biên bản, có chữ ký của các thành viên chủ trì và thư ký cuộc họp hội nghị nhà chung cư.”

   Theo đó, thời gian họp hội nghị nhà chung cư thường niên sẽ được thông qua theo nguyên tắc đa số bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu.

   Vì vậy, đối với trường hợp của bạn, tại hội nghị nhà chung cư lần đầu quyết định "Họp hội nghị nhà chung cư thường niên vào tháng 12" phải được thông qua theo nguyên tắc đa số bằng biểu quyết hoặc bỏ phiếu. Nếu đảm bảo nguyên tắc thông qua này thì nội dung này hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn