Nhiệm vụ 17 trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững đô thị Việt Nam như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 24/11/2022

Nhiệm vụ 17 trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững đô thị Việt Nam như thế nào? Nhiệm vụ 18 trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững đô thị Việt Nam như thế nào? Nhiệm vụ 19 trong việc xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành để phát triển bền vững đô thị Việt Nam như thế nào?

Nhờ tư vấn giúp tôi.

  • 1. Nhiệm vụ 17 trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững đô thị Việt Nam như thế nào?

   Tại Điểm n Tiểu mục 3 Mục II Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành kèm theo Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2022 quy định nhiệm vụ 17 trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu như sau:

   Đề xuất các biện pháp kiểm soát, cải thiện chất lượng không khí.

   - Nội dung thực hiện: triển khai theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các nhiệm vụ đã được phân giao theo Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 - 2025; huy động các nguồn lực lập và thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh; giải quyết các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải tại khu vực sản xuất tập trung, khu dân cư và nút giao thông đô thị.

   - Cơ quan thực hiện: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành có liên quan.

   2. Nhiệm vụ 18 trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững đô thị Việt Nam như thế nào?

   Tại Điểm o Tiểu mục 3 Mục II Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành kèm theo Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2022 quy định nhiệm vụ 18 trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu như sau:

   Mô hình bảo đảm phát triển hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở tại đô thị.

   - Nội dung thực hiện: Tăng đầu tư, biên chế bảo đảm phát triển hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở tại đô thị đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hoàn thiện mô hình cơ quan kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh tại trung ương và các địa phương bảo đảm đồng bộ với quá trình phát triển đô thị, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ dân cư đô thị. Nâng cấp hạ tầng và hoàn thiện hệ thống quản lý tình huống khẩn cấp, tăng cường năng lực phòng, chống và giảm thiểu thiên tai, dịch bệnh tại các đô thị.

   - Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp Bộ Y tế, các bộ, ngành có liên quan.

   3. Nhiệm vụ 19 trong việc xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành để phát triển bền vững đô thị Việt Nam như thế nào?

   Tại Điểm a Tiểu mục 4 Mục II Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành kèm theo Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2022 quy định nhiệm vụ 19 trong việc xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành để phát triển bền vững đô thị Việt Nam như sau:

   Sơ kết việc thực hiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo các Nghị quyết của Quốc hội.

   - Nội dung thực hiện: Sơ kết, tổng kết việc thực hiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo các Nghị quyết của Quốc hội; hoàn thiện thể chế về mô hình tổ chức chính quyền đô thị.

   - Cơ quan thực hiện:

   + Ủy ban nhân dân các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng chủ trì sơ kết, phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan.

   + Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn