Nội dung giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm những nội dung nào?

Ngày hỏi:07/10/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì nội dung giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm những nội dung nào?

  • Nội dung giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm những nội dung nào?
   (ảnh minh họa)
  • Nội dung giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm những nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 04/2019/TT-BXD, cụ thể như sau:

   4. Tổ chức, cá nhân thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình phải lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình gửi chủ đầu tư và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan đối với những nội dung trong báo cáo này. Báo cáo được lập trong các trường hợp sau:

   a) Báo cáo định kỳ hoặc báo cáo theo giai đoạn thi công xây dựng. Chủ đầu tư quy định việc lập báo cáo định kỳ hoặc báo cáo theo giai đoạn thi công xây dựng và thời điểm lập báo cáo. Nội dung chính của báo cáo được quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục V Thông tư này;

   b) Báo cáo khi tổ chức nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành gói thầu, hạng mục công trình, công trình xây dựng. Nội dung của báo cáo được quy định tại Mẫu số 05 Phụ lục V Thông tư này

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn