Quy hoạch xây dựng nông thôn theo nguyên tắc nào?

Ngày hỏi:15/03/2019

Trong những năm gần đây Chính phủ có những chính sách phát triển, quy hoạch nông thôn. Tiêu biểu là chương trình nông thôn mới, nhờ đó mà bộ mặt nông thôn Việt Nam thay đổi đáng kể. Tôi đang tìm hiểu các quy định về quy hoạch xây dựng nông thôn, anh chị cho tôi hỏi hỏi Quy hoạch xây dựng nông thôn theo nguyên tắc nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 44/2015/NĐ-CP về Nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng nông thôn như sau:

   - Các xã phải được lập quy hoạch chung xây dựng để cụ thể hóa quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng huyện, làm cơ sở xác định các dự án đầu tư và lập các quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

   - Các khu vực dân cư nông thôn được xác định trong quy hoạch chung đô thị thì thực hiện việc lập quy hoạch xây dựng nông thôn theo quy định tại Nghị định này.

   - Các điểm dân cư nông thôn, khi thực hiện đầu tư xây dựng thì phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng để cụ thể hóa quy hoạch chung và làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng.

   Bên cạnh đó, tại Điều 2 Thông tư 02/2017/TT-BXD quy định Nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng nông thôn như sau:

   - Tuân thủ Điều 16 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 44/2015/NĐ-CP).

   - Đảm bảo thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới cấp xã, cấp huyện có liên quan theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

   Trên đây là quy định về nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng nông thôn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn