Thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng của Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị như thế nào?

Ngày hỏi:03/05/2022

Thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng của Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị như thế nào? Thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng của Thủ trưởng đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan. Thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng của Chủ đầu tư xây dựng công trình như nào?

  • Thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng của Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị như thế nào?

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định 369/QĐ-TCHQ năm 2021 về thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng của Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị như sau:

   2. Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị;

   a) Tổng cục trưởng ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng, ký thừa ủy quyền từ khi bắt đầu đến khi kết thúc dự án cho các nội dung, công việc liên quan đến dự án và quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án nhóm C có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên (trừ các nội dung quy định tại điểm b khoản 3 Điều này) phù hợp với quy hoạch đầu tư xây dựng và chủ trương đầu tư xây dựng dự án đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt. Trước khi quyết định đầu tư, Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị phải báo cáo và được Tổng cục trưởng chấp thuận về nguồn vốn đầu tư và phương án quy hoạch, kiến trúc;

   b) Thực hiện công tác giám sát đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

   Thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng của Thủ trưởng đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

   Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Quyết định 369/QĐ-TCHQ năm 2021 quy định như sau:

   3. Thủ trưởng đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

   a) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng, ký thừa ủy quyền từ khi bắt đầu đến khi kết thúc dự án cho các nội dung, công việc liên quan đến dự án và quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, các dự án cải tạo sửa chữa phù hợp với quy hoạch đầu tư xây dựng và chủ trương đầu tư xây dựng dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có). Trước khi quyết định đầu tư, Thủ trưởng đơn vị dự toán phải có văn bản báo cáo và được Tổng cục trưởng chấp thuận về nguồn vốn đầu tư và phương án quy hoạch, kiến trúc;

   b) Đối với các dự án có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ủy quyền cho Thủ trưởng đơn vị dự toán phê duyệt và ký thừa ủy quyền từ khi bắt đầu đến khi kết thúc dự án đối với các nội dung dự toán chi phí quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng được chủ đầu tư và nhà thầu ký kết khi không vượt tiến độ thực hiện dự án.

   Thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng của Chủ đầu tư xây dựng công trình như nào?

   Theo Khoản 4 Điều 4 Quyết định trên quy định như sau:

   4. Chủ đầu tư xây dựng công trình

   a) Tổng cục Hải quan là chủ đầu tư đối với các dự án quan trọng thúc đẩy cải cách, hiện đại hóa của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan có tổng mức đầu tư từ 500 tỷ đồng đến dưới 800 tỷ đồng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

   b) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của Tổng cục Hải quan thuộc Cục Tài vụ - Quản trị là chủ đầu tư đối với các dự án quan trọng thúc đẩy cải cách, hiện đại hóa của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 500 tỷ đồng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

   c) Đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan là chủ đầu tư đối với các dự án của đơn vị dự toán có tổng mức đầu tư dưới 80 tỷ đồng.

   Trong trường hợp cần thiết, Cục Tài vụ - Quản trị báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xem xét điều chỉnh Chủ đầu tư xây dựng công trình cho phù hợp.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn