Trách nhiệm của Nhà thầu khi thực hiện quan trắc công trình

Ngày hỏi:07/10/2019

Công tác trong ngành xây dựng. Ban biên tập cho tôi hỏi: Trách nhiệm của Nhà thầu khi thực hiện quan trắc công trình được quy định ra sao? 

  • Trách nhiệm của Nhà thầu khi thực hiện quan trắc công trình được quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 04/2019/TT-BXD, cụ thể như sau:

   Trách nhiệm của Nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu độc lập thực hiện quan trắc công trình (sau đây gọi là nhà thầu quan trắc):

   - Lập đề cương quan trắc trình chủ đầu tư chấp thuận;

   - Tổ chức thực hiện quan trắc theo đề cương được chấp thuận; lập báo cáo và đánh giá kết quả quan trắc.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn