Việc quản lý trật tự đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng như thế nào?

Ngày hỏi:15/03/2019

Theo như tôi được biết đối với một số công trình xây dựng được miễn giấy phép xây dựng như công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng tạm phục vụ thi công,...Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì việc quản lý trật tự đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng như thế nào?

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD Việc quản lý trật tự đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng như sau:

   - Việc quản lý trật tự xây dựng căn cứ vào quy hoạch xây dựng được duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan. Đối với khu vực chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt, Ủy ban nhân dân các cấp theo phân cấp có trách nhiệm ban hành Quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng;

   - Nội dung quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình được miễn giấy phép xây dựng là kiểm tra sự tuân thủ quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị (nếu có) hoặc Quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc. Đối với trường hợp thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì nội dung quản lý xây dựng là kiểm tra sự tuân thủ thiết kế đã được thẩm định và các quy định của pháp luật có liên quan.

   Trên đây là quy định về quản lý trật tự đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn