Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật bảo vệ môi trường 2005 và nội dung này được sửa đổi, bổ sung qua các Luật bảo vệ môi trường về sau.

Luật Bảo vệ môi trường và văn bản hướng dẫn thi hành không có định định nghĩa đối với kế hoạch bảo vệ môi trường, nhưng qua các quy định của Luật chúng ta có thể hiểu, kế hoạch bảo vệ môi trường là một hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường và là một quá trình phân tích, đánh giá và dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động của dự án. Từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động cũng như thi công các công trình.

Đối với các dự án không thuộc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Luật Bảo vệ môi trường đã thay thế việc lập cam kết bảo vệ môi trường bằng việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường. Ngoài ra, một số trường hợp chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác nhận trước khi triển khai dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường thay đổi như thế nào:
Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 29 Luật bảo vệ môi trường 2014 như sau: - Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. - Phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. - Chính phủ quy định chi tiết Điều này. Ngoài ra, điều này còn được hướng dẫn bởi Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP Trên đây là quy định về đối ...

Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 24 Luật Bảo vệ môi trường 2005, theo đó:  Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình và đối tượng không thuộc quy định tại Điều 14 và Điều 18 của Luật này phải có bản cam kết bảo vệ môi trường. Trên đây là tư vấn về đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường 2005. Mong rằng những tư vấn của chúng ...