Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ là quy định liên quan đến chế định hợp đồng được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật dân sự 1995, Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành chỉ nhắc đến hợp đồng kinh tế. Đây là dạng hợp đồng được sử dụng phổ biến, nó bao quát đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội hằng ngày từ dân sự cho đến kinh doanh thương mại... Bản chất của hợp đồng dịch vụ chính là sự thỏa hiệp ý chí giữa các bên, cùng nhau đưa ra các điều khoản, tự do quy định nội dung hợp đồng, tự do xác định phạm vi quyền và nghĩa vụ của các bên. Tuy nhiên tự do hợp đồng không phải là tự do tuyệt đối mà pháp luật buộc các bên khi giao kết hợp đồng phải tôn trọng đạo đức, trật tự xã hội, trật tự công cộng. Thị trường ngày càng phát triển thì nhu cầu của con người, xã hội ngày càng tăng kéo theo dịch vụ phát triển và chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế. Do đó pháp luật dân sự ghi nhận hợp đồng dịch vụ nhằm làm rõ và điều chỉnh các mối quan hệ liên quan đến vấn đề cung ứng, sử dụng dịch vụ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

Hợp đồng dịch vụ thay đổi như thế nào:
Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì hợp đồng dịch vụ và đối tượng của hợp đồng dịch vụ được quy định như sau: - Hợp đồng dịch vụ Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ. - Đối tượng của hợp đồng dịch vụ Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc ...

Hợp đồng dịch vụ trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2016 được quy định tại Điều 518 Bộ luật Dân sự 2005 như sau: Hợp đồng dịch vụ là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ. Trên đây là nội dung tư vấn về hợp đồng dịch vụ trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2016. Để có ...

Hợp đồng dịch vụ trong giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2005 được quy định tại Điều 521 Bộ luật Dân sự 1995 như sau: Hợp đồng dịch vụ là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên làm dịch vụ thực hiện một công việc cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ phải trả tiền công cho bên làm dịch vụ. Trên đây là nội dung tư vấn về hợp đồng dịch vụ trong giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2005. Để có thể hiểu ...