Người chưa thành niên

Người chưa thành niên là một khái niệm ngược lại với người thành niên. Nếu người thành niên là người đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định thì người không đáp ứng đầy đủ các điều kiện đó được xem là người chưa thành niên. Quy định người chưa thành niên được định nghĩa lần đầu tiên lại Bộ luật dân sự 1995 đã xác định người chưa thành niên là người dưới mười tám tuổi. Việc xác định không dựa trên địa vị xã hội, tôn giáo, dân tộc hoặc các vấn đề khác mà dựa vào độ tuổi thực tế của người đó. Xác định người đã hay chưa thành niên là điều quan trọng khi tham gia giao dịch dân sự, đối với một số trường hợp giao dịch sẽ bị vô hiệu nếu giao kết với người chưa thành niên, điều này làm ảnh hưởng để quyền lợi, nghĩa vụ trực tiếp của các bên tham gia. Không những vậy mà một số vấn đề khác như xử phạt hành chính, trách nhiệm hình sự, hình phạt,… đều phải xem xét trên các yếu tố và một trong những yếu tố quan trọng mang tính quyết định là xác định chủ thể bị xử lý là người đã thành niên hay chưa thành niên.

Người chưa thành niên thay đổi như thế nào:
Theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành, khái niệm "người chưa thành niên" được giải thích như sau: Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi. Người chưa thành niên sẽ có những vấn đề dân sự liên quan như sau: - Đối với người chưa thành niên mà chưa đủ sáu tuổi, thì giao dịch dân sự của người đó sẽ do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập thực hiện. - Người chưa thành niên từ đủ sáu tuổi đến chưa ...

Theo quy định tại Điều 18 Bộ luật dân sự 2005 thì người chưa đủ mười tám tuổi là người chưa thành niên. Người chưa đủ mười tám tuổi là người chưa thành niên. Cũng theo quy định này thì năng lực hành vi dân sự của người chưa thành niên được quy định cụ thể như sau: - Người chưa thành niên chưa đủ 6 tuổi không có năng lực hành vi dân sự. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi phải do người đại diện theo pháp luật ...

Theo quy định tại Điều 20 Bộ luật dân sự 1995 thì người chưa đủ mười tám tuổi là người chưa thành niên. Người chưa đủ mười tám tuổi là người chưa thành niên. Cũng theo quy định này thì năng lực hành vi dân sự của người chưa thành niên được quy định cụ thể như sau: - Người chưa đủ sáu tuổi, thì không có năng lực hành vi dân sự. Mọi giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi đều phải do người đại diện theo pháp luật ...