Nguyên tắc áp dụng pháp luật khi có xung đột pháp luật trong lĩnh vực hàng hải

Nguyên tắc áp dụng pháp luật khi có xung đột pháp luật trong lĩnh vực hàng hải lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật Hàng hải 1990 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Bộ luật Hàng hải sau này.

Trong tư pháp quốc tế, xung đột pháp luật được hiểu là hiện tượng hai hay nhiều hệ thống pháp luật khác nhau cùng có thể được áp dụng để điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh. Có thể khẳng định, do đặc thù của lĩnh vực hàng hải (thường có yếu tố nước ngoài) nên hiện tượng xung đột pháp luật diễn ra phổ biến, để giải quyết vấn đề này, Bộ luật Hàng hải của Việt Nam đã dành một điều luật cụ thể để quy định rõ những nguyên tắc áp dụng khi có xung đột pháp luật. Quy định này phù hợp với xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại. Điều này có nghĩa là việc áp dụng pháp luật nước ngoài trong lĩnh vực hàng hải là một nhu cầu khách quan không thể tránh khỏi ở tất cả các quốc gia trên thế giới.

Nguyên tắc áp dụng pháp luật khi có xung đột pháp luật trong lĩnh vực hàng hải thay đổi như thế nào:
Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới Nguyên tắc áp dụng pháp luật khi có xung đột pháp luật của Bộ Luật hàng hải Việt Nam 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2017). Theo đó, Nguyên tắc áp dụng pháp luật khi có xung đột pháp luật trong hoạt động hàng hải được giải quyết như sau: 1. Trường hợp quan hệ pháp luật liên quan đến quyền sở hữu tài sản trên tàu biển, hợp đồng thuê tàu biển, hợp đồng thuê thuyền viên, hợp đồng vận chuyển hành khách và hành lý, phân ...

Nguyên tắc áp dụng pháp luật khi có xung đột pháp luật trong lĩnh vực hàng hải được quy định tại Điều 3 Bộ luật Hàng hải 2005, theo đó: 1. Trường hợp quan hệ pháp luật liên quan đến quyền sở hữu tài sản trên tàu biển, hợp đồng thuê tàu biển, hợp đồng thuê thuyền viên, hợp đồng vận chuyển hành khách và hành lý, phân chia tiền công cứu hộ giữa chủ tàu cứu hộ và thuyền bộ của tàu cứu hộ, trục vớt tài sản chìm đắm ...

Nguyên tắc áp dụng pháp luật khi có xung đột pháp luật trong lĩnh vực hàng hải được quy định tại Điều 5 Luật Hàng hải 1990, theo đó: Trong trường hợp có xung đột pháp luật, thì việc chọn luật để áp dụng được xác định theo các nguyên tắc sau đây: 1- Đối với các quan hệ pháp luật liên quan đến các quyền sở hữu tài sản trên tầu; hợp đồng cho thuê tầu; hợp đồng thuê thuyền viên; hợp đồng vận chuyển hành khách và hành lý; chia tiền ...