Nhóm tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị

Nhóm tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị là một quy định liên quan đến quốc phòng an ninh, được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật nghĩa vụ quân sự năm 1981. Theo đó, nghĩa vụ quân sự được xem là điều vẻ vang của mỗi công dân, được pháp điển hóa trong Luật Nghĩa vụ quân sự. Thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự có ý nghĩa quan trọng, quyết định chất lượng xây dựng Quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng cả trước mắt và lâu dài. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn dân. Và theo quy định thì công dân khi đến độ tuổi, sức khỏe đạt yêu cầu thì phải lên đường nhập ngũ nhằm bảo vệ an ninh tổ quốc. Tuy nhiên việc phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị sẽ không vĩnh viễn mà sẽ có độ tuổi nhất định và chia ra thành các nhóm tuổi nhằm bảo đảm các vấn đề liên quan.

Nhóm tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị thay đổi như thế nào:
Nhóm tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị được quy định tại Điều 26 Luật nghĩa vụ quân sự 2015, theo đó: 1. Tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị được chia thành hai nhóm như sau: 1. Nhóm A: Công dân nam đến hết 35 tuổi, công dân nữ đến hết 30 tuổi; 2. Nhóm B: Công dân nam từ 36 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ 31 tuổi đến hết 40 tuổi. Trên đây là tư vấn về nhóm tuổi phục ...

Nhóm tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị được quy định tại Khoản 8 Điều 1 Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi 2005, theo đó: Căn cứ vào độ tuổi, hạ sĩ quan và binh sĩ dự bị ở mỗi hạng được chia thành hai nhóm: Nhóm A: Nam đến hết ba mươi lăm tuổi; nữ đến hết ba mươi tuổi; Nhóm B: Nam từ ba mươi sáu tuổi đến hết bốn mươi lăm tuổi; nữ từ ba mươi mốt tuổi đến hết bốn mươi tuổi. Trên đây là ...

Nhóm tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị được quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi 1990, theo đó: Căn cứ vào lứa tuổi, hạ sĩ quan và binh sĩ dự bị nam giới ở mỗi hạng được chia thành 2 nhóm: Nhóm A gồm những người đến hết 35 tuổi; Nhóm B gồm những người từ 36 tuổi đến hết 45 tuổi. Trên đây là tư vấn về nhóm tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị theo Luật ...

Nhóm tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị được quy định tại Điều 39 Luật nghĩa vụ quân sự 1981, theo đó: Căn cứ vào lứa tuổi, quân nhân dự bị nam giới ở mỗi hạng được chia thành 3 nhóm: Nhóm A gồm những người đến hết 35 tuổi; Nhóm B gồm những người từ 36 tuổi đến hết 45 tuổi; Nhóm C gồm những người từ 46 tuổi đến hết 50 tuổi. Trên đây là tư vấn về nhóm tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự ...

Có thể bạn quan tâm: