Tài sản riêng của vợ, chồng

Tài sản riêng của vợ, chồng là quy định liên quan đến chế độ tài sản của vợ chồng được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật hôn nhân và gia đình năm 1986. Trong quá trình kết hôn và chung sống với nhau thì vợ chồng ngoài khối tài chung được tạo lập, hình thành trong quá trình chung sống thì ngoài ra mỗi người cũng có thể có cho mình một phần tài sản riêng. Theo đó, khi xã hội ngày càng phát triển, vợ chồng được quyền lựa chọn nhiều chế độ tài sản khác nhau (chung hoặc riêng) nhằm thể hiện sự bình đẳng, tự do cá nhân của mỗi người. Và đương nhiên phần tài sản riêng sẽ không liên quan gì đến khối tài sản chung của hai vợ chồng, bên còn lại còn trách nhiệm tôn trọng và không được xâm phạm đến phần tài sản này nếu chưa có sự đồng ý.

Tài sản riêng của vợ, chồng thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì tài sản riêng của vợ, chồng được quy định cụ thể như sau: - Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014; tài sản phục vụ nhu ...

Theo quy định tại Điều 32 Luật Hôn nhân và gia đình 2000 thì tài sản riêng của vợ, chồng được quy định cụ thể như sau: - Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 29 và Điều 30 của Luật Hôn nhân và ...

Theo quy định tại Điều 16 Luật Hôn nhân và gia đình 1986 thì tài sản riêng của vợ, chồng được quy định cụ thể như sau: Đối với tài sản mà vợ hoặc chồng có trước khi kết hôn, tài sản được thừa kế riêng hoặc được cho riêng trong thời kỳ hôn nhân thì người có tài sản đó có quyền nhập hoặc không nhập vào khối tài sản chung của vợ chồng. Trên đây là nội dung tư vấn về tài sản riêng của vợ, chồng theo Luật Hôn ...