Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng

Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng là quy định liên quan đến chế định hợp đồng được ghi nhận lần đầu tiên Bộ luật dân sự 2005, trước đây Bộ luật dân sự năm 1995 quy định về hợp đồng nhưng không nhắc đến thời hiệu khởi kiện.

Theo đó, trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng có thể xảy ra các tranh chấp phát sinh làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. Do đó, chủ thể có quyền khởi kiện để bảo vệ lợi ích, buộc chủ thể vi phạm phải thực hiện nghĩa vụ hoặc bồi thường thiệt hại theo quy định, tuy nhiên việc khởi kiện sẽ có thời hiệu nhất định để thực hiện.

Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng thay đổi như thế nào:
Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì thời hiệu khởi kiện về hợp đồng được quy định như sau: Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng dân sự được quy định tại Điều 429 Bộ luật dân sự 2015. Trân trọng! ...

Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng theo Bộ luật dân sự 2005 được quy định tại Điều 427, theo đó: Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự là hai năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị xâm phạm. Ngoài ra, theo Bộ luật dân sự 2005 thì Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau đây: 1. Hợp đồng đã được hoàn thành; 2. Theo thoả thuận của các ...